ပုိ႔ကုန္တင္ပုိ႔သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Written by  //  July 13, 2018  //  UMFCCI News  //  No comments

 

 

 

 

 

 

 ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔၏ တစ္ဖက္သက္အေကာက္ခြန္ သက္သာခြင့္ Generalized System of Preference (GSP) အစီစဥ္အရ ပုိ႔ကုန္တင္ပို႔သူမွတ္ပံုတင္စနစ္ (Registered Exported (REX) System) နဲ႕စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲကို စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးေဆာင္ၿပီး ယေန႔နံနက္ ၁၀:၀၀ မွာ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းမင္းမွ ပုိ႕ကုန္တင္ပုိ႔သူ မွတ္ပံုတင္စနစ္နဲ႕ပတ္သတ္တဲ့ REX စနစ္ကို GDP ခံစားခြင့္ရွိေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလက စတင္ၿပီးက်င့္သံုးခဲ့ေၾကာင္းနဲ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ REX စနစ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလမွသာ စတင္က်င့္သံုုးခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ ယေန႕ေဆြးေႏြးပြဲမွရရွိေသာ  အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားကို လက္ေတြ႔တြင္ ပီပီျပင္ျပင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းကိုလည္း ၄င္းကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

          ထို႔ေနာက္ ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေရႊဇင္ဦးမွ ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ ႏိုင္ငံမ်ား၊ ေနာ္ေ၀၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ တူရကီႏိုင္ငံတို႔၏ GSP အစီအစဥ္အရ REX စနစ္ နဲ႕ ပတ္သက္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး မွတ္ပံုတင္ထားေသာ တင္ပုိ႔သူအေနျဖင့္ လိုအပ္ေသာစာရြက္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ အျခားအေထာက္အထားမ်ားကို အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္ ထိန္းသိမ္းထားရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

          GIZ Trade Development Program မွ Expert ျဖစ္သူ Mr. Anke Rehfeld က REX စနစ္တြင္ မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ ကုမၼဏီအေနျဖင့္ ကနဦးေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္တဲ့ pre-application နဲ႕ပတ္သက္သည္မ်ားကို လက္ေတြ႕ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ပါတယ္။

          ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ GSP အစီအစဥ္ဆိုင္ရာ ပင္ရင္းႏိုင္ငံစည္းမ်ဥ္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ Made in Myanmar နဲ႕ပတ္သတ္ၿပီး “ျမန္မာႏိုင္ငံပုိင္အပိုင္းျဖစ္တဲ့ ပင္လယ္ကေနဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ငါးမ်ားကိုပဲ Made in Myanmar လို႕ေခၚႏိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအပိုင္ကလြန္ေနတဲ့ ပင္လယ္ကေန ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ ငါးေတြကိုေတာ့ Made in Myanmar လို႕ ေခၚမရႏိုင္ပါဘူး” ဟု ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚရွင္ေစာသုမွ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီးေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားသိရွိလိုေသာ ေမးခြန္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျဖၾကားေပးကာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။         

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္    

 

 

                                                       

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm