ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ျပပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားလာျခင္းကိစၥ

Written by  //  June 30, 2015  //  Exhibition News  //  No comments

၁။ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ၊ မနီလာျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္“22nd International Agribusiness Exhibition and Seminars, 16th International Food Processing Packaging and Products Exhibition and 11th National Fisheries Exhibition and Seminars”စသည့္ျပပြဲႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသို႔ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ရည္ညြန္းခ်က္ပါစာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားလာပါသည္။

၂။ အဆိုပါစာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါအစည္းအေ၀းမ်ားအား ယခုႏွစ္တြင္ “Regional Agribusiness Development: Cornerstone of Inclusive Growth”ျဖင့္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သက္ရွိ ေရသတၱ၀ါမ်ားႏွင့္အပင္မ်ားကိုအေျခခံသည့္ထုတ္ကုန္မ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ ပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပခန္းေပါင္း(၅၀၀)ျဖင့္ျပသသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ တိရစာၦန္ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးတို႔ကိုလည္းျပသမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ ထြက္ကုန္မ်ားႏွင့္နည္းပညာမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသႏုိင္ေရးအတြက္ Seminar Slotsေပါင္း(၂၄)ခု ဖြင့္လွစ္ထားရွိမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။ Booth ေစ်းႏႈန္းမ်ားအေနျဖင့္ ၁ စတုရန္းမီတာလွ်င္ USD 205$က်သင့္မည္ျဖစ္ျပီး အနည္းဆံုး ၉စတုရန္းမီတာယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ Seminar တက္ေရာက္ခအေနျဖင့္ တစ္ဦးလွ်င္ USD 500$ က်သင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

၃။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တက္ေရာက္လိုေသာ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွအသင္းသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက Foundation For Resource Linkage & Development, Inc. TEL: +63 2 8384605,8384491,8865532, E-mail: frld.agrilink@gmail.com, frld_agrilink@yahoo.com Website: www.agrilink.org ႏွင့္အသင္းခ်ဳပ္ျပပြဲဌာနစိတ္Phone:၂၁၄၃၄၄~၄၉Ext:၃၀၁ E-mail:memberaffairs@umfcci.org.mmသို႔ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊တက္ေရာက္မည့္စာရင္းအားေပးပို႔ရန္ႏွင္႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿခင္း မရွိ ပါကလည္း စာျဖင္႔ျပန္ၾကားေပးပါရန္္ အေၾကာင္းၾကားဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm