ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ရန္ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  February 26, 2016  //  Seminars  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴး၍ ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္းပညာအသင္းနွင့္ပူးေပါင္းၿပီး (မတ္လ-၂၀၁၆) ပညာရွင္မ်ား ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒါက္တာေလးၾကည္ (ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ၿငိမ္း) ၊ဥကၠဌ(ျမန္မာႏိုင္ငံစာရင္းအင္း ပညာအသင္း) ႏွင့္ Public sector, Private Sector, Agriculture sector and Civil Society စသျဖင့္ sector မ်ားအလိုက္ ပညာရွင္မ်ားမွ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပမည့္ေဟာေျပာပြဲသို႔ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။

ေဟာေျပာမည့္ေခါင္းစဥ္ – ”Data Revolution for Sustainable Development of Future Myanmar ” (အနာဂတ္ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္စာရင္းအင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး)
ေဟာေျပာမည့္ပုဂၢိဳလ္ – ေဒါက္တာေလးၾကည္ (ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ၿငိမ္း)၊ ဥကၠဌ (ျမန္မာ ႏိုင္ငံစာရင္းအင္းပညာအသင္း)၊ ဦးရႈႀကိန္၊ ဦးေအးလြင္၊ ဦးေစာလိႈင္၊ ဦးရဲမင္းေသာင္း
က်င္းပမည့္ရက္ – ၅.၃.၂၀၁၆(စေနေန႔)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီ
က်င္းပမည့္ေနရာ – UMFCCI Office Tower (ပထမထပ္) ခန္းမႀကီး
အမွတ္-၂၉၊မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Seminar card

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm