ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာပညာရွင္ေဟာေၿပာေဆြးေႏြးပြဲသို႔တက္ေရာက္ပါရန္ဖိတ္ၾကားၿခင္း

Written by  //  July 28, 2014  //  UMFCCI News  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္က လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရးႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑မွ အသိပညာႏွင့္ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ရရွိေစေရးတုိ႕အတြက္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ားကို ႀကီးမွဴးက်င္းပလ်က္ ရွိရာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ (စေနေန႕) မြန္းလြဲ ၂း၀၀ နာရီတြင္ ေဒါက္တာ ရင္ရင္ႏြယ္မွ “ျမန္မာ့ ပညာေရးျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး” (Education Reform and Human Resource Development in Myanmar) ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဟာေျပာမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမး္ အမွတ္ (၂၉) ရွိ UMFCCI Office Tower ပထမထပ္ခန္းမႀကီးတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ မည္သူမဆုိ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm