ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေပာာေျပာပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  December 24, 2015  //  UpComing Events  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ုပ္ မွလစဥ္က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေဟာေၿပာပြဲကို ဦးခင္ေမာင္ညိဳ (ေဘာဂေဗဒ)က ၿမန္မာ့စီးပြားေရး” အတိတ္၊ပစၥဳပၸန္ႏွင့္အနာဂတ္ ” ေခါင္းစဥ္ၿဖင့္ေဟာေၿပာမည္ၿဖစ္ပါ၍ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္းက်င္းပမည့္ေဟာေၿပာပြဲသို႔ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆိုတက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ရက္ – ၂.၁.၂၀၁၆ (စေနေန႔)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – ေန႔လည္ ၂း၀၀ နာရီ
က်င္းပမည့္ေနရာ – UMFCCI Office Tower (ပထမထပ္) ခန္းမၾကီး
အမွတ္-၂၉ ၊မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Seminar Invitation

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm