ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ

Written by  //  May 24, 2017  //  UpComing Events  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္မွ လစဥ္က်င္းပလ်က္ရွိသည့္
ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာပညာရွင္မ်ား ေဟာေျပာပြဲ (ဇြန္လ-၂၀၁၇) တြင္ Mr. G.T Maurits Kwee (Em. Hon .Prof of Taos Institute
(USA), Tilburg University (NL) Ph.D Program and founder of the Institute for Relational Buddhism &
Karma Transformation ) မွ ေအာက္္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ ေဟာေျပာပြဲသို႔
စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေဟာေျပာမည့္ေခါင္းစဥ္ – “စိတ္ဖိစီးမႈ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း – အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ မိမိကိုယ္ကို ပ်ဳိးေထာင္နည္း ”
က်င္းပမည့္ရက္ – ၄.၆.၂၀၁၇ (တနဂၤေႏြေန႕)

က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – ေန႔လယ္ (၂း၀၀) နာရီ၊
က်င္းပမည့္ေနရာ – UMFCCI Office Tower (ပထမထပ္)၊ မဂၤလာခန္းမ
အမွတ္ – ၂၉၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္။
မွတ္ခ်က္ – ျမန္မာဘာသာျပန္ျဖင့္ ေဟာေျပာမည္ျဖစ္သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm