ဘီလာရုႏုိင္ငံတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္းက်င္းပမည့္ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံုပြဲမ်ားသို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  February 25, 2015  //  Trade Fairs and Exhibitions, UpComing Events  //  No comments

ဥေရာပတိုက္ အေရွ႕ပိုင္းရွိ ဘီလာရုႏုိင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတို႔အၾကား ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ဘီလာရုႏုိင္ငံတြင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း၌ က်င္းပမည့္ ႏုိင္ငံတကာ ကုန္စည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာျပပြဲမ်ား ၂၅ ပြဲေက်ာ္သို႔ ၿမန္မာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါသည္။

၎ျပပြဲမ်ားမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ပစၥည္းျပပြဲမွအစ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ျပပြဲမ်ား၊ ပညာေရးဆိုင္ရာျပပြဲမ်ား အထိ အမ်ိဳးအစားႏွင့္ က႑နယ္ပယ္ဆံုလင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ၎ျပပြဲမ်ားအျပင္ ဘီလာရုႏုိင္ငံ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္း (BelCCI) ၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ဘီလာရု-ျမန္မာ စီးပြားေရး ဖိုရမ္မ်ားႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားလည္းပါရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

ျပပြဲမ်ားဆုိင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ပူးတြဲပါ PDF စာဖို္င္တြင္လည္းေကာင္း၊ ဝက္ဘ္ဆုိက္လိပ္စာ www.cci.by တြင္ လည္းေကာင္း ဖတ္ရႈေလ့လာႏုိင္ျပီး အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ုဳပ္၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ – ၀၁-၂၁၄၃၄၄ ~ ၄၉ (လုိင္းခြဲ – ၃၁၁၊ ၁၂၂၊ ၁၂၃) သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm