မိသားစုစီးပြားေရးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း။

Written by  //  May 27, 2015  //  Seminars, UMFCCI News  //  No comments

မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျမန္မာ႔စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ အျဖစ္ ရပ္တည္ေနပါသည္။ ယင္းစီး ပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကီးမားက်ယ္ျပန္႔လာသည္ႏွင္႔အမွ် မ်ိဳးဆက္သစ္ ဦးေဆာင္မႈႏွင္႔တူညီသည္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို မလႊဲမေရွာင္ ၾကံဳေတြ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ လုပ္ငန္းယွဥ္ျပိဳင္မႈ ထိန္းထားႏိုင္စြမ္း၊ ရွယ္ယာမ်ားတိုးပြားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္စြမ္းႏွင္ ႔ေရရွည္ၾကီးပြားမႈ ရယူႏိုင္စြမ္းတို႔အား ႏိုင္ငံတကာ အဆင္႔မီအုပ္ခ်ဳပ္မႈအဆင္႔အတန္းမ်ားႏွင္႔အညီ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈႏွင္႔ေအာင္ျမင္ေသာအစီအစဥ္ကိုအထေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈအေပၚ မူတည္ သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းပိုင္ရွင္ / ရွယ္ယာ၀င္/ အၾကီးတန္းအမႈေဆာင္မ်ားအေနျဖင္႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ရမည္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းေၾကာင္႔ UK-Myanmar Finiancial Services Taskforce အဖြဲ႔သည္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ေထာက္ခံအားေပးမႈႏွင္႔အတူ အထူးအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္ အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္-

က်င္းပမည္႔ေန႔ရက္ – ၁၁-၆-၂၀၁၅ ရက္ေန႔ (ၾကာသပေတးေန႔)
က်င္းပမည္႔အခ်ိန္ – နံနက္(၉း၀၀) နာရီ မွ (၄း၀၀) နာရီအထိ
က်င္းပမည္႔ေနရာ – (ပထမထပ္)မဂၤလာခန္းမ၊ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ အလြန္အေရးပါေသာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔ အသင္းခ်ဳပ္ ဗဟုိအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ား သက္ဆိုင္ရာက႑မွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ႏွင္႔ အမည္ စာရင္းကို ပူးတဲြပါပံုစံတြင္ ျဖည္႔စြက္၍ အသင္းသားေရးရာဌာန ဖုန္းနံပါတ္-၀၁-၂၃၀၁၅၆၂ ၊-၀၁-၂၁၄၃၄၄ (လိုင္းခြဲ၊၃၀၁၊၁၁၈၊၁၄၀)၊ အီးေမးလ္- memberaffairs@umfcci.org.mm or services.umfcci@gmail.com သို႔ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေနာက္ဆုံးထား၍ ေပးပို႔ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

family business workshop agenda

family business workshop form

family business workshop invitation letter

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm