မ်ိဳးေစ့သြင္းကုန္လိုင္စင္ကို တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ ပိုးမႊားေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္းလက္မွတ္ မလိုဘဲ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္

Written by  //  April 8, 2015  //  Government News  //  No comments

မ်ိဳးေစ့မ်ားသြင္းကုန္လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံမွ အပင္ပိုးမႊားေရာဂါကင္းရွင္းေၾကာင္းေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ ( Phytosanitary Certificate – PC ) ေတာင္းခံျခင္းမျပဳဘဲ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဦးစီးဌာန၏ တင္းသြင္းခြင့္ ေထာက္ခံခ်က္လက္မွတ္ (Import Certificate – IC ) ပါရွိပါက သြင္းကုန္လိုင္စင္ ခြင့္ျပဳေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၎အေၾကာင္းၾကားျခင္းကို စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွ စာျဖင့္ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သို႔ အသိေပးျခင္းျဖစ္ျပီး မူရင္းအေၾကာင္းၾကားစာကို ပူးတြဲေဖာ္ျပေပးထားပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ မ်ိဳးေစ့တင္သြင္းသူလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေနျဖင့္ သိရွိႏုိင္ပါရန္ ေလးစားစြာ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

1

2

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm