ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္း

Written by  //  January 22, 2019  //  UpComing Events  //  No comments

 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၂၈၊ ၂၉ ရက္ေန႕တို႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Invest Myanmar Summit 2019 အတြက္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲထြဋ္ႏိုင္တို႕မွ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားအား သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္း။

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအေနျဖင့္

👉 ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑

👉 ေရလုပ္ငန္းက႑

👉 သတၱဳတူးေဖာ္ေရးက႑

👉 စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ တို႕တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံမွတဆင့္ သိရွိရပါသည္။

(၂၈-၂၉ ရက္ ဇန္နဝါရီ ၂၀၁၉ : MICC-2၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပမည့္ Invest Myanmar Summit 2019 ၌ ပုိမိုသာလြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြႏုိင္ရန္ ယခုပင္ Register ဝင္၍ စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ပါသည္။)

ရုပ္သံဖိုင္အျပည့္အစံုကိုၾကည့္ရန္ https://www.facebook.com/UMFCCI/videos/776812919347128/ သို႕ ဝင္ေရာက္ႏို္င္ပါသည္။

Register Link: https://investmyanmar2019.com/

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm