ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (YSX) စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

Written by  //  January 11, 2019  //  Notifications, UMFCCI News  //  No comments

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (YSX) ၌ စာရင္းဝင္ျဖစ္လုိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ လုိက္နာရမည့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဇန္နဝါရီ ၁၁ ရက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၏ စာရင္းဝင္ျဖစ္လုိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီတစ္ ခုျဖစ္ရန္၊ အစုရွယ္ယာရွင္ဦးေရ အနည္းဆုံး ၁၀၀ အထက္ရွိရန္၊ ထည့္ဝင္ၿပီး မတည္ရင္းႏွီးေငြအနည္း ဆုံး က်ပ္ ၅၀၀ သန္းရွိရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားအပါအဝင္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ (၁၇) ခ်က္ႏွင့္ျပည့္မွီရန္ လုိအပ္ပါသည္။ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား- http://bit.ly/2QCx2ok

 

ရန္ကုန္စေတာ့့အိပ္ခ်ိန္း၌ စာရင္းဝင္ၿပီးသည္ႏွင့္တစ္ၿပိဳင္နက္ ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာမ်ားကုိ ေစ်းကြက္ေပါက္ေစ်းျဖင့္ အမ်ားျပည္သူသုိ႔ ကမ္းလွမ္းေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ မိမိကုမၸဏီ၏ ဘ႑ာေငြကုိ တုိက္ရုိက္ျဖည့္တင္းႏုိင္မည့္ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိလည္း ရရွိႏုိင္ပါသည္။

 

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း၏ စာရင္းဝင္ျဖစ္လုိေသာ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ပုိမုိသိရွိလုိပါက https://ysx-mm.com/ တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm