လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား UNGC သို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစေရးဖိတ္ေခၚရန္ UNGC ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕တို႔ လက္တြဲမည္

Written by  //  August 21, 2017  //  Uncategorized  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လူမႈေရးတာဝန္ေက်ကာ UNGC သို႔ ကတိျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၾကႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ UNGC Network Myanmar ႏွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ၊ UNGC သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ပါဝင္ေစေရးေျခလွမ္းကို ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ယေန႔စတင္ခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား လူမႈေရးတာဝန္ေက်မႈ ဓေလ့ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစေရး ကမာၻ႔ကုလသမဂၢ၏ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ UN Global Compact (UNGC) အား ျမန္မာ့ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား အသိပညာေပး ဖိတ္ေခၚရန္ ရည္ရြယ္၍ “Role of CSOs in Promoting UN Global Compact” ေဆြးေႏြးပြဲအခမ္းအနားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက အသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လူမႈေရးဝန္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္း၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ (Local Resource Center) အဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္း တို႔ႏွင့္အတူ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား (Civil Society Organizations) မ်ား၊ ပုဂၢလိကက႑ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ UNGC တို႔ ပူူးေပါင္းကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအက်ိဳး၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးကို ပိုမိုထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ (Local Resource Center) ႏွင့္ UNGC Network Myanmar တို႔အေနျဖင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းမႈကို စတင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခၽြန္လႊာတစ္ရပ္ကို ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ စာခၽြန္လႊာကို ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕အား ကို္ယ္စားျပဳကာ အဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္းႏွင့္ UNGC Network Myanmar ၏ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တို႔က ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ထြန္း၊ လူမႈေရးဝန္ၾကီး ဦးႏိုင္ငံလင္းႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ သက္ေသပါဝင္ကာ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စာခၽြန္လႊာအရ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕ႏွင့္ UNGC Network Myanmar တို႔ ပူးေပါင္းကာ ျမန္မာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ား UNGC သို႔ ဝင္ေရာက္ကာ လူမႈတာဝန္မ်ားေက်ျပြန္ေစေရး စည္းရံုးဖိတ္ေခၚၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က ျမန္မာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေရရွည္တည္တံ့ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္ မိမိကို္ယ္ပိုင္ဝင္ေငြလည္းရ၊ လူမႈအက်ိဳးလည္းျဖစ္ေစမည့္ Social Enterprise (လူမႈအက်ိဳးျပဳစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား) တည္ေထာင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းသည္။

ဖြံ႕ျဖိဳးေရးမ႑ိဳင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ UNGC သို႔ ဝင္ေရာက္ကတိျပဳပါဝင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိျပီး၊ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အသိီးသီးရွိ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ ပါဝင္လာေစရန္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ကာ ဖိတ္ေခၚသြားမည္ဟု ေဒၚပန္စီထြန္းသိန္းက ေျပာပါသည္။

UNGC သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလိုက္နာရမည့္ လူမႈေရးတာဝန္ေက်မႈဆိုင္ရာ မူဝါဒ (၁၀) ခ်က္အား ခ်မွတ္ထားပါသည္။ လက္ရွိတြင္ UNGC သို႔ ဝင္ေရာက္ကာ တာဝန္ေက်လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳထားသည့္ ျမန္မာကုမၸဏီေပါင္း ၁၅၀ ခန္႔ရွိျပီး၊ အာဆီယံေဒသတြင္ ပါဝင္မႈအမ်ားဆံုးအျဖစ္ရပ္တည္ေနပါသည္။ မၾကာမီအနာဂတ္တြင္ ဝင္ေရာက္ကတိျပဳသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းေပါင္း ၁၀၀၀ ရရွိႏိုင္ရန္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ UNGC Network Myanmar တုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္း ေဆာင္ရြက္ေနပါသည္။

UNGC ၏ မူဝါဒ (၁၀) ခ်က္ https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm