လွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အီတလီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားလာေရာက္

Written by  //  December 3, 2018  //  Find Your Business Partners, UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာနုိင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္က႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အီတလီႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း မ်ားဆုိင္ရာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကေသာ အီတလီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ အီတလီ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ အၾကား အက်ိဳးတူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ႏုိဝင္ဘာ (၂၉)ရက္ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အီတလီလွၽပ္စစ္ကုမၸဏီမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ထရန္စေဖာ္မာမ်ား၊ Power supply၊ လွၽပ္စစ္ထုတ္လုပ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၊ စြမ္းအင္ျဖန္႔ေဝျခင္းမ်ား၊ ဂ်န္နေရတာနွင့္ black out ယူနစ္မ်ား ၊ လွ်ပ္စစ္ဆက္စပ္ ပစၥည္းမ်ားျဖန္႔ျဖဴးႏုိငေရး စသည့္တို႔နွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လွၽပ္စစ္က႑ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအပါအဝင္ ဖန္ခ်က္နွင့္ မွန္စက္ရုံ အလုပ္ရုံမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳး တိုးတက္ႏုိ္င္ေရးတုိ႔အတြက္ အီတလီႏုိင္ငံမွ နည္းပညာအကူအညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းနွင့္ သင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေစလႊတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အီတလီသံအမတ္ႀကီး H.E Mrs Alessandra Schiavo ဦးေဆာင္၍ အီတလီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး၊ ေဒါက္တာ မ်ိဳးသက္နွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းက႑မ်ားဆုိင္ရာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္လည္း အသင္းခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ခဲ့ၾကသည့္ အီတလီစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ ေအာက္ပါ link တြင္ အခ်က္အလက္မ်ား အေသးစိတ္ဖတ္ရႈ၍ တိုက္ရုိက္ ဆက္သြယ္နုိင္ပါသည္။

https://drive.google.com/open…

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm