လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အခက္အခဲမ်ား တင္ျပခဲ့ၾက

Written by  //  February 24, 2018  //  UMFCCI News  //  No comments

 

လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးဝင္းခုိင္နွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၊ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၊ စက္မႈဇုန္တာဝန္ရွိသူမ်ားနွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္၌ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

 “လ်ွပ္စစ္ Generation ကို သုံးႏွစ္အတြင္းမွာ supply နွစ္ဆတိုးေအာင္ေဆာင္ရြက္္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္၊ Transmissionကိုလည္း ျမွင့္တင္ပါ့မယ္။ ျမန္မာျပည္မွာ လ်ွပ္စစ္ထြက္ရွိတဲ့ေနရာကေန သုံးစြဲတဲ့အထိ သုံးသပ္ တြက္ခ်က္ပါတယ္၊ ထြက္ရွိေရးနွင့္ ပို႔လႊတ္ေရး နွစ္ခုလုံးကို တျပိဳင္နက္တည္းစဥ္းစားပါတယ္”ဟု  ျပည္ေထာင္စု ဝန္ၾကီးမွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလုံေလာက္စြာရရွိေရးကို ျမန္မာျပည္သူလူထု၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ နွင့္ FDI မ်ားကလည္း လိုလားၾကျပီး အလုုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေတြပိုမိုရရိွမွာျဖစ္လုိ႔ “လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္အတြက္ အစိုးရက တတ္နဳိင္သမွ်ကို ေျဖရွင္းေပးမွာပါ၊ တခ်ဳိ႕အပိုင္းကိုေတာ့ Public Private Partnership (PPP) နဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဝန္ၾကီးမွေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္နဲ႔စြမ္းအင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစုိးရကို တင္ျပျခင္းနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းတုိ႔ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Stakeholder မ်ားနွင့္စုဖြဲ႔ထားသည့္ လွ်ပ္စစ္နဲ႔ စြမ္းအင္က႑ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီအဖြဲ႔ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွာ ဖြဲ႔စည္းထားရွိပါတယ္။

အဆိုပါ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္မွ “ Myanmar International Institute for Energy and Electricity ကုိ Think Tank ပုံစံမ်ဳိးတစ္ခု ဖြဲ႔ဖုိ႔ရွိပါတယ္၊ ဌာနဆုိင္ရာမွာ ကၽြမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာနွင့္ ျပည္တြင္းမွ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား နဲ႔ Local Stakeholder ေတြ ေပါင္းၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားျပည့္ျပည့္စုံစုံရရွိဖို႔ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ဖြဲ႕ဖို႔ရွိပါတယ္၊ Think Tank International Centre ဖြင့္ဖို႔လည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဆို္င္ရာ ေကာ္မတီမ်ားနွင့္  စက္မႈဇုန္မ်ားမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား တင္ျပခဲ့ၾကရာ

  • ျမင္းျခံစက္မႈဇုန္ရွိဓာတ္အားခြဲရုံအဆင့္ျမွင့္တင္ေရး၊
  • လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သည့္ Franchise ကုမၸဏီမ်ား ဝင္ေရာက္လာ၍ စက္မႈဇုန္မ်ားနွင့္ ညွိနႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိျခင္း၊
  • လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားတည္ျငိမ္ေရးနွင့္ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေစေရး၊
  • SMEလုပ္ငန္း အမ်ားဆုံးလုပ္ကိုင္ေနသည့္ စက္မႈဇုန္မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးအျပည့္အဝမရရွိ၍ Transformer မ်ား ထပ္မံတပ္ဆင္ေပးရန္လိုအပ္ျခင္း၊
  • Waste to Energy အမႈိက္ကိုမီးရွဳိ႕ျခင္းမွ ပတ္ဝန္းက်င္ကာကြယ္မႈျပဳလုပ္နုိ္င္သည့္အျပင္ စြမ္းအင္ရရွိသည့္ စီမံကိန္းအၾကံျပဳခ်က္တင္ျပခဲ့ျခင္း စသည္ျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အသီးသီး တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

ထို႔အျပင္ စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ႏုိင္ေရးအတြက္ ေရနံထြက္ရွိသည့္ႏုိင္ငံမ်ားကေန စင္ကာပူနုိင္ငံမွတဆင့္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တုိက္ရုိက္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ေစလိုျခင္းနွင့္  စက္သုံးဆီက႑မွာ ျပည္တြင္း ခ်က္ဆီ ေရာေႏွာေရာင္းခ်ေနျခင္း ရွိေနသည့္အတြက္ စက္သုံးဆီအရည္အေသြး ထိန္းခ်ဳပ္ေစလိုျခင္းမ်ား တင္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

 

 

 

စက္မႈဖြံ႔ျဖိဳးေရးကေနတဆင့္ ႏုိင္ငံျခားရင္းနွီးျမွုဳပ္နွံမႈမ်ား၊ အေသးစားနွင့္အလတ္္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ ေရးတို႔အတြက္ပါ ရည္ရြယ္ခဲ့သည့္ ယင္းအစည္းအေဝးသို႕ လွ်ပ္စစ္နွင့္ စြမ္းအင္ ဒုတိယဝန္ၾကီး၊ အျမဲတမ္း အတြင္းဝန္မ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မ်ား၊ ေရနံနွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ စက္မႈဇုန္ဥကၠ႒မ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါတယ္။

 

 

 

 

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm