သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္နွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏုိ္င္ေစရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  December 19, 2016  //  UpComing Events  //  No comments

လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာန ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔၀င္ (၃၄) ဖြဲ႔ ပါ၀င္သည့္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွ တစ္ဆင္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသား သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသဘာ၀ေဘး ေလ်ာ႔ပါးေရး လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ အသစ္ (MAPDRR) ၂၀၁၆ ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိရာ၊ ေရးဆြဲေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေခါင္းစဥ္အလိုက္ ျပဳလုပ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္နယ္/ တိုင္း ေဒသႀကီး အဆင္႔တြင္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခ ေလ်ာ႔႔ပါးေရး အတြက္ ပုဂၢလိက က႑၏ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မႈသည္ အထူး အေရးႀကီးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရး ဦးစီးဌာနသည္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင္႔ စက္မႈ/လက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ႔ပါးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ (DRR) ႏွင္႔ (UNDP) တို႔ ပူးေပါင္း လ်က္ ေဘးအႏၱရာယ္ ႀကံ့ႀကံ့ ခံႏိုင္ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္ေစေရး ေဘးအႏၱရာယ္ ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခကို ထည့္သြင္း စဥ္းစား သည့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင္႔ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္ အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ပါသျဖင္႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကား အပ္ပါသည္။

က်င္းပမည့္ေန႔ရက္ – ၂၀ – ၁၂ – ၂၀၁၆ (အဂၤါေန႔)
က်င္းပမည့္အခ်ိန္ – နံနက္ ၉ း ၀၀ နာရီ မွ ညေန ၅ း ၀၀ နာရီ
က်င္းပမည့္ေနရာ – ပထမထပ္ ၊ မဂၤလာခန္းမ
အမွတ္ (၂၉) ၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm