သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳတင္သတိေပးမႈ၊ တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈ၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Written by  //  March 28, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

၂၀၁၆ မတ္လ ၂၅
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ UNOCHA ႏွင့္ UNDP တို႔ ပူးေပါင္း၍ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႀကိဳတင္သ တိေပးမႈ၊ တုန္႔ျပန္ႏိုင္မႈ၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ရက္ေန႔တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းႏွင့္ UNOCHA ၏ Head of Office Mr.Mark Cutts တို႔မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ခံစားခဲ့ရသည္မ်ားႏွင့္ ပက္သတ္၍ ႀကိဳတင္သတိေပးႏိုင္ေရး၊ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးတို႔ကို UNDP ႏွင့္ UNOCHA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ေရး၊ တုန္႔ျပန္ႏိုင္ေရး၊ အေရးေပၚ ကယ္ဆယ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္းမ်ားအတြက္ တက္ေရာက္လာ ၾကသူမ်ားက အဖြဲ႕လိုက္ခြဲ၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။
1

4

2

3

7
အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ညီေနာင္အသင္းမ်ား၊ နယ္အသင္းမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ား စံုလင္စြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
5

6
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm