အခမ္းနားဆုံးေသာ ဗီယက္နမ္ကုန္စည္ျပပြဲၾကီး မၾကာခင္က်င္းပမည္

ဗီယက္နမ္ႏုိ္င္ငံမွ ျပသခဲ့ေသာ ကုန္စည္ျပပြဲမ်ားအနက္ အၾကီးက်ယ္၊ အခမ္းနားဆုံးပြဲေတာ္ျဖစ္ျပီး ျပခန္းေပါင္း (၁၂၀)ေက်ာ္ပါဝင္ျပသကာ လုပ္ငန္းရွင္ၾကီးေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္နွင့္ေတြ႔ဆုံခြင့္ရရွိမည့္ အခြင့္အေရးကို ရန္ကုန္ျမိဳ႕ တပ္မေတာ္ခန္းမ၌ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂~ ၂၆ရက္ေန႔ထိ ျမိဳင္ျမိဳင္ဆို္င္ဆိုင္ က်င္းပေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
4

မိမိနွင့္ စီးပြားေရးတြင္ အတူတြဲ၍ လုပ္ကို္င္နို္င္မည့္ အဓိကအစုစပ္္မ်ား ေတြ႔ရွိနုိ္င္သည့္ ပြဲေတာ္ၾကီးျဖစ္ျပီး မဟာဗ်ဴဟာကုန္သြယ္ေရးနွင့္ ရင္းနွီးျမွုဳပ္နွံမႈ အစုစပ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြဲ႔စည္းထူေထာင္နို္င္မည့္ အခြင့္အလမ္းၾကီး ျဖစ္သည္။

1
အဆင့္ျမင့္အရည္အေသြးျပည့့္မီသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔၍ ကုန္သြယ္မႈသာမက ထိပ္တန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါေပးမည့္ပြဲၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

ဗီယက္နမ္ကုန္ပစၥည္းအသစ္မ်ားေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ႏုိင္ေရးနွင့္ တုိင္းျပည္၏ ပုံရိပ္ကို ျမွင့္တင္ရန္အတြက္ ေစ်းကြက္ရျပီးသားကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ ပိုမိုအေရာင္းျမွင့္တင္ေရးဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔မွ Melia Hotel ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

2
ဗီယက္နမ္ကုန္သြယ္ျမင့္တင္ေရးေအဂ်င္စီ (VIETRADE) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သက္ဆို္င္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ကုန္စည္ျပပြဲၾကီး ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိ္င္ေရး အတြက္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာနနွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နွင့္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

3
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm