အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား ဖမ္းဆီးမႈဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ထုတ္ျပန္ခ်က္အား ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား သိရွိေစရန္

Written by  //  June 23, 2016  //  Notifications, UMFCCI News  //  No comments

အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၊ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနမွ ငါးလုပ္ငန္းစဥ္ဆက္
မျပတ္ ထိန္းသိမ္းစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ေစေရးအတြက္ ၇-၁-၂၀၁၅ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္႔ ၀န္ႀကီး
ဌာနဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ ၁/၂၀၁၅ တြင္ အဓိကအားျဖင့္ မ်ဳိ းဥတြယ္ကပ္ေနသည္႔ ေက ်ာက္ပုစြန္၊ ဂဏန္းႏွင့္ အျပာေရာင္ ေရကူးဂဏန္းတို႔အား ဖမ္းဆီးျခင္းကို တားျမစ္ထားပါေၾကာင္း၊ဖမ္းဆီးႏုိင္သည္႔ ေရထြက္ပစၥည္း မ်ား၏ အရြယ္အစားႏွင့္ တားျမစ္ထားသည့္ မ်ဳိးဥတြယ္ကပ္ေနသည္႔ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဖမ္းဆီးခြင့္ မရွိသည္႔ အရြယ္အစားရွိ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားကိုဖမ္းဆီးမိပါက ခ်က္ခ်င္းျပန္လႊတ္ေပးရန္ (သို႔မဟုတ္) သက္ဆိုင္ရာသို႔ အေၾကာင္းၾကားရန္ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
အဆိုပါ အင္ဒိုနီးရွား ဌာနဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒအား ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား သိရွိေစရန္ ေဖာ္ျပေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး အင္ဒိုနီရွားႏိုင္ငံ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကာ္ျငာခ်က္အား ေအာက္ပါ link တြင္ download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download (PDF, 1.87MB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm