အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ပူးေပါင္း၍ စီးပြားေရးက႑အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းေနမႈအား ျပန္လည္သံုးသပ္

Written by  //  June 15, 2017  //  Monthly Vice-Presidential Meetings, UMFCCI News  //  No comments

ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရက႑ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑တို႔ ပူးေပါင္း၍ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ျဖိဳးမႈ အခက္အခဲမ်ားအား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အေျခအေနအား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္သံုးသပ္ခဲ့သည္။
စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ရန္ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႔ျဖိဳးရန္ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ပုဂၢလိက႑တို႔ လစဥ္ပံုမွန္ နီးနီးကပ္ကပ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ မွ စတင္၍ ယခုႏွစ္ ေမလအထိ ေျခာက္ၾကိမ္တိုင္ ရွိျပီျဖစ္ျပီး အစိုးရႏွင့္ညွိႏႈိင္းေျဖရွင္းရန္ ပုဂၢလိက႑မွ တင္ျပခ်က္ စုစုေပါင္း ၉၁ ခ်က္ ရွိျပီျဖစ္ပါသည္။

တင္ျပခ်က္မ်ားတြင္ အခ်ိန္ယူကာ ဥပေဒျပင္ဆင္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ မူဝါဒျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည္မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း၊ အခ်ိန္တိုအတြင္း ေပါင္းစပ္ညႈိႏႈိင္းေျဖရွင္းႏိုင္မည္မ်ားကို ဦးစားေပး ေျဖရွင္းလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ေျဖရွင္းမႈတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးေနမႈမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ အျမန္ဆံုးျပီးစီႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။
အစည္းအေဝးတြင္ ယခင္တင္ျပထားခ်က္မ်ားအေပၚ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၏ ျပီးစီးမႈ၊ ထိေရာက္မႈႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္လိုအပ္သည္မ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို စိစစ္သံုးသပ္ခဲ့ၾကသည္။

ေျဖရွင္းရန္ က်န္ရွိေနသည္မ်ားႏွင့္ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရဌာနမ်ားအၾကား ညႈိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ျပီး ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထို႔အျပင္ ဝန္ၾကီးမ်ားအစည္းအေဝးတြင္လည္း တင္ျပညႈိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေျပာပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းက႑ ညီေနာင္အသင္းမ်ားႏွင့္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ လုပ္ငန္းျပီးေျမာက္မႈ လုိအပ္ခ်က္မ်ားအား အစိုးရထံသို႔ စုစည္းတင္ျပမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔အစည္းအေဝးတြင္ ယခင္တင္ျပထားခ်က္မ်ားအေပၚ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားအျပင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္
– ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တကၠသိုလ္တည္ေထာင္ေရး
– CMP က႑အား FOB အဆင့္သုိ႔ ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရး
– ကုန္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပစၥည္းအမွတ္တံဆိပ္မ်ား ေဖာ္ျပတပ္ဆင္ေရး
– ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ လွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕ေစေရး
– ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑ျမွင့္တင္ရန္ ခရီးစဥ္သစ္မ်ားအား တိုးခ်ဲ႕ေဖာ္ေဆာင္ေရး
– တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအၾကာတြင္ ဥပေဒအရ အေရးယူမႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေရး
စသည္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္မ်ားကို ညႈိႏႈိင္းခဲ့ၾကပါသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ရန္ကုန္ျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ Bonded Warehouse မ်ား၊ Dry Port မ်ားအား တည္ေဆာက္သြားရန္ရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေျပာျပီး တည္ေဆာက္လိုသည့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္သို႔ Proposal မ်ား တင္ျပရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm