အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးေပးႏုိင္စြမ္း

Written by  //  January 2, 2018  //  Employer Services, UMFCCI News  //  No comments

UMFCCI သည္ မၾကာမီေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ေတာ့မည့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြႏႈန္းထားအေပၚ လုပ္ငန္းမ်ား၏ေပးႏိုင္စြမ္းအားကိုသာမက၊ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အက်ိဳး သက္ေရာက္ေစမည့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္စြမ္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနအေပၚ အကိ်ဳးသက္ေရာက္မႈ စသည္တို႔ကို ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္အလို႔ငွာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးစည္ပင္နယ္နိမိတ္ အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ေဒသႀကီး (၄) ခုမွ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း (၂၆၅) ခုကို နမူနာ ေကာက္ယူ၍ သုေတသနစစ္တမ္းကိုေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ-

နမူနာစစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ၉၃% ခန္႔ ပါ၀င္ၿပီး က်န္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္မ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသားပိုင္လုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ တစ္ေန႔ ၄၀၀၀ က်ပ္ အထက္သို႔ တိုးသြားမည္ဆိုပါက လုပ္ငန္းအေျခအေန အေျပာင္းအလဲ ရွိႏိုင္သည္ကို သုေတသနစစ္တမ္းအရ ေတြ႔ရွိရသည္။

Download (PDF, 879KB)

Download (PDF, 857KB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm