အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမွသည္ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ေဖာ္ေဆာင္မည္

Written by  //  March 16, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အရင္းအနွီးေစ်းကြက္ တုိးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးလာပါက ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈွ ရွိလာမွာ ျဖစ္သလို အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္လာျပီး ျပည္သူေတြမွာ အလုပ္အကို္င္အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိမည္ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ားသည္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မွာ ဝင္ေရာက္ရင္းနွီးျမွဳပ္နံလုပ္ကိုင္ရန္ တုံ႔ွေနွးေနၾကသည့္ အတြက္ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္မွာ မဖြံ႕ျဖိဳးေသးတာ ေတြ႔ရသည္။

_2

“ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေနာင္ (၁၀)နွစ္မွာ YSX စာရင္းဝင္ဖို႔မွန္းထားရင္ (၅)နွစ္အတြင္း စာရင္းဝင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ၊ (၅)ႏွစ္အတြင္း စာရင္းဝင္ဖို႔မွန္းထားရင္ (၃)နွစ္စာရင္းဝင္ဖို႔ၾကိဳးစားေပးပါ” ဟု ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေဌးခၽြန္မွ တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေစ်းကြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ေငြေၾကးသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္း ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္သည္ ျပည္သူမ်ားအား ယခုလို အသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို မၾကာခဏ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည့္အေလ်ာက္ ယခုအခါ UMFCCI ၊ Allen & Gledhill တို႔နွင့္ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

_3
စေတာ့ရွယ္ယာစနစ္ ၊ စေတာ့ေရာင္းဝယ္ေရးေတြနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ျပည္သူမ်ားအၾကား အသိပညာ အေတြ႔အၾကဳံမ်ား မ်ားစြာရွိလာမွသာ အရင္းအနွီးေစ်းကြက္အေပၚ အထူးအာရုံစုိက္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။
ယေန႔ seminarမွ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေတြဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔၊ အမ်ားနွင့္မသက္ဆိုင္ေသာကုမၸဏီသည္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီျဖစ္ဖို႔ ၊ Yangon Stock Exchange မွာ စာရင္းဝင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။
Yangon Stock Exchange မွာ စာရင္းဝင္ျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရရွိေစျခင္း၊ စီးပြားေရး အေထာက္အကူျပဳမည့္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ အခြင့္အလမ္း မ်ားရရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။

_4
ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚတင္လွၾကည္၊ UMFCCI အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ၾကည္စိုးတို႔မွ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ျပီး၊ SECM အဖြဲ႔ဝင္ ဦးေ႒းခၽြန္မွ ဥပေဒေရးရာ အေျခခံအေဆာက္အအုံနွင့္ အဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ေခါငး္စဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ျပီး
Allen & Gledhill ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးမင္းႏုိင္ဦးမွ “Capital Market in Myanmar Practical Consideration “ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။
ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ Powerpoints မ်ားကို ေအာက္ပါ Link တြင္ download ရယူႏုိင္သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Download (PDF, 365KB)

Download (PDF, 227KB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm