အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမာ်းဆိုင္္ရာအခြန္ရုံး(၁)တြင္ အခြန္ထမ္းကိုယ္တုိင္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ စတင္က်င့္သုံးျခင္း မိတ္ဆက္တင္ျပျခင္း

Written by  //  October 24, 2016  //  Government News, UMFCCI News  //  No comments

အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမာ်းဆိုင္္ရာအခြန္ရုံး(၁)တြင္

အခြန္ထမ္းကိုယ္တုိင္စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ စတင္က်င့္သုံးျခင္း

မိတ္ဆက္အခမ္းအနားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၊ မဂၤလာခန္းမ၌

၂၀၁၆ခုနစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ငး္ပခဲ့ပါသည္။
3

ေဆြးေႏြးရာတြင္

-အခြန္ထမ္းကုိယ္တိုင္စညး္ၾကပ္သည့္စနစ္

-အလယ္အလတ္အခြန္ထမ္းမ်ားဆုိင္ရာ အခြန္ရုံး(၁)၏ တာဝန္မ်ား

-အခြန္ထမ္းက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ ဝတၱရားမ်ား

-ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
1

အခြန္စညး္ၾကပ္ရာတြင္ သိရွိသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို

ကို ေအာက္ပါ link တြင္ download ရယူနုိင္ပါသည္။
2

Download (PDF, 310KB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm