အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တင္ေျမွာက္မည့္ ဆႏၵမဲမာ်းကိုေရတြက္ေနပါျပီ

Written by  //  September 17, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕တင္ေျမွာက္ရန္အတြက္ ဆႏၵမဲမ်ားကို ေရတြက္ေနပါျပီ။ ဆႏၵမဲေပးရန္ စာရင္းေပးထားသူ အသင္းသားဦးေရ ၁၂၄၆ ဦးမွ အသင္းသားဦးေရ ၁၁၃၅ ဦး လာေရာက္ ဆႏၵျပဳခဲ့ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဆႏၵမဲမ်ားေရတြက္ျခင္းကို Excel Software အသံုးျပဳျပီး ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ အခ်က္အလက္မ်ားထည့္သြင္း
ေရတြက္ေနသလို တာဝန္ရွိသူမ်ားကိုယ္တိုင္မွလည္း စာရြက္စာတမ္းမ်ားျဖင့္ တာလီခ်ဳိးသည့္ပံုစံျဖင့္ အမွားအယြင္းမရွိေအာင္ ေရတြက္ေနၾကပါသည္။

Win Thin & Associates Audit Firm မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္လူၾကီးမ်ားႏွင့္ မီဒီယာမ်ားကလည္း အခ်ိန္ႏွင့္ တေျပးညီ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါသည္။

ေရြးေကာက္ခံ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားစာရင္းကို ဆႏၵျပဳစာရင္းေရတြက္ အတည္ျပဳျပီးခ်ိန္ ညေန ၇း၀၀ နာရီ အခ်ိန္ ဝန္းက်င္အတြင္ ထုတ္ျပန္သြားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ Facebook Page: www.facebook.com/UMFCCI တြင္ Live Video ထုတ္လႊင့္ျပသေနပါသျဖင့္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ၾကည့္ရႈနိုင္ပါသည္။

1

2

3

5

6

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm