အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္ ဘူလ္ေဂးရီးယား သံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Evgueni Stefanov Stoychev အားလက္ခံေတြ႕ဆံု

Written by  //  May 27, 2015  //  UMFCCI News  //  No comments

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္ သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ဘူလ္ေဂးရီးယားႏုိင္ငံ သံအမတ္ၾကီး H.E. Mr. Evgueni Stefanov Stoychev အား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၂၇ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္လက္ခံေတြ႕ဆံုခဲ့စဥ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းလက္တြဲလုပ္ေဆာင္မႈ တုိးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm