အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအႀကံေပးေကာင္စီ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးက်င္းပ

Written by  //  November 17, 2014  //  UMFCCI News  //  No comments

12

13

14

15

16

ရန္ကုန္ ႏုိဝင္ဘာ ၁၅ ၂၀၁၄ – အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအႀကံေပးေကာင္စီ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႕ ညေန ၆ နာရီ မိနစ္ ၄၀ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျမန္မာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း ဗဟုိဌာန ျမခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ရာ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ ႏုိင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အစုိးရ အဖြဲ႕အႀကီးအကဲမ်ား၊ အာဆီယံ စီးပြားေရးအႀကံေပးေကာင္စီ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္တုိ႕ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အစည္းအေဝးတြင္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအၾကား အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကို အစုိးရအပုိင္းက ပံ့ပုိးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ လူငယ္စြန္႕ဦးတီထြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အေလးထား အားေပးေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ အာဆီယံလူငယ္စြန္႕ဦးတီထြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းအား ဖဲြ႕စည္းႏုိင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ က႑ကို ယခုထက္ပုိမုိ ျမွင့္တင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို အာဆီယံစီးပြားေရးအႀကံေပးေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားထံ တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm