အိႏြိယႏိုင္ငံရွိ BELC Limited Company ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ဖက္စပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

Written by  //  August 1, 2017  //  Find Your Business Partners  //  No comments

အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ BEML Limited သည္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၊ ဆည္ေျမာင္း ၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ သတၱဳတြင္း၊ ကာကြယ္ေရး စသည့္က႑မ်ားရွိလုပ္ငန္း မ်ား၌ အသံုးျပဳသည့္ အရည္အေသြးျမင့္စက္ကိရိယာမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ စက္ယႏၱရားမ်ားကို ထုတ္လုပ္ကာ ျပည္တြင္း/ျပည္ပသို႔ ေရာင္းခ်ေနေသာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ လိုသည့္အတြက္ ၄င္းတို႔၏ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ခန္႔အပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အသင္းသားမ်ားႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို bemlindia.com/tender_hq.php တြင္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာ၍ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းႏိုင္ပါေၾကာင္း ေပးပ႔ိုအေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm