အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါသည္-

Written by  //  August 17, 2018  //  Find Your Business Partners  //  No comments

၁၅.၈.၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္ တတိယထပ္အစည္းအေ၀းခန္း၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ Marathwada အေျခစိုက္၊ Confederation of Indian Industry (CII) အဖြဲ႕၀င္ Mr.Sandeep Nagori ႏွင့္ Indo- ASEAN Business Advisory မွ ဒါရိုက္တာ Mr.Vinod Paratkar ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕၀င္ (၁၁) ဦးပါ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားအၾကား ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးတိုးျမွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အထူးသျဖင့္ Automotive parts and components, Rubber, Agro – Chemical / Fertilizer, Electrical, Hospital Equipment) ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ bit.ly/2MRPmsp တြင္ တိုက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါသည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm