အိႏၵိယႏုိင္ငံ “1st Renewable Energy Global Investment Promotion Meet & Expo” သို႔ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  January 20, 2015  //  Trade Fairs and Exhibitions, UpComing Events  //  No comments

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) ၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ Renewable Energy Development Agency Limited (IREDA), the Confederation of Indian Industry (CII) ႏွင့္ Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ “1st Renewable Energy Global Investment Promotion Meet & Expo” ကုိ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၊ နယူးေဒလီၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသည္ ျပန္လည္ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္က႑တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား တုိးတက္လာေစရန္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အလားအလာရွိေသာနယ္ပယ္ေဒသမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား တစ္ဦးခ်င္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ႏုိင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ျပပြဲမ်ားလည္းပါဝင္ျပသႏုိင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ ျပပြဲပါဝင္ျပသရန္အတြက္ ဝင္ေၾကးမ်ားေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည့္္အျပင္ သြားလာေနထုိင္မႈကုန္စရိတ္မ်ားကိုလည္း မိမိစရိတ္ျဖင့္က်ခံရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ျဖစ္ပါ၍ အထက္ပါေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားပါက ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာဆက္ဆံေရးဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္-၀၁-၂၁၄၃၄၄~၄၉ (လုိင္းခြဲ- ၁၂၂၊ ၁၂၃၊ ၃၁၁) သုိ႔ အမည္စာရင္းေပးပုိ႔ႏုိင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္မ်ားအား www.re-invest.in ၌ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

ပူးတြဲ – ျပပြဲအခ်က္အလက္မ်ား

IL, 1RE-INVEST, New Delhi

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm