အီးယူက ေပးထားသည့္ GSP အခြင့္အေရးသည္ တုိင္းျပည္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဒီမုိကေရ စီအေရးတုိ႔အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြး

Written by  //  January 7, 2019  //  Monthly Academic Seminars, Seminars  //  No comments

အီးယူက ေပးအပ္ထားသည့္ GSP အခြင့္အေရးသည္ တုိင္းျပည္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ ဒီမုိကေရစီအေရးတုိ႔အတြက္ အေရးပါေၾကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဇန္နဝါရီလ ၅ ရက္က ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာပညာ ရွင္ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “Democracy, Poverty and GSP” ေခါင္းစဥ္ျ

ဖင့္ Moderator အျဖစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခုိင္ႏြယ္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး DICA မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္း ေအာင္ႏွင့္ the Voice Journal၏ CEO ဦးေဇယ်သူတုိ႔က ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

          GSP သည္ တုိင္းျပည္၏ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ အေရးႀကီးၿပီး တစ္ဖက္တြင္လည္း ဒီမုိကေရစီကုိ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္မွာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈျဖစ္သည့္အတြက္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆက္စပ္ေန သည့္

အတြက္ GSP သည္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက ေဆြးေႏြးေျပာ ၾကားသည္။

          ၂၀၁၃ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္က အီးယူေစ်းကြက္ကုိ တင္ပုိ႔ေနသည့္ CMP အထည္ခ်ဳပ္စက္ရုံမ်ား အပါအဝင္ စက္ရုံအေရအတြက္မွာ ၂၄ ရုံသာရွိၿပီ အလုပ္အကုိင္

အခြင့္အလမ္း ၂၀၃,၂၇ ဦးသာ ဖန္တီး ေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ အီးယူအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ GSP ျပန္လည္ ေပးအပ္ၿပီးေနာက္တြင္ အီးယူသုိ႔ စက္ရုံေပါင္း ၃၂၉ ရုံ တင္ပုိ႔ႏုိင္ကာ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းေပါင္း သုံးသိန္းေက်ာ္ ဖန္တီးေပးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

          ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ဦးရဲမင္းေအာင္ကလည္း GSP သည္ ပုိ႔ကုန္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း၊ န

 

ည္းပညာအပုိင္းတုိ႔အတြက္လည္း အေရးပါသည့္အျပင္ ႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခက္အခဲမ်ားကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ေနရဆဲကာလတြင္ GSP သည္ လုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 “Democracy, Poverty and GSP” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Speaker မ်ားမွ အေၾကာင္းအရာ အလုိက္ အသီးသီးေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ 

ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားထဲမွလည္း ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ GSP အခြင့္အေရးျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပ သမဂၢ၏ ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ တင္ပုိ႔လာသည့္ ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ ႏွင့္စားသုံးကုန္မ်ားကုိ ကုန္သြယ္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက အီးယူကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရး စိစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူ႔အခြင့္ အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးအပ္ထားေသာ GSP ကုိ ရုပ္သိမ္းေရးအတြက္ ျပန္လည္ သုံးသပ္ႏုိင္ရန္လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္


 

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm