အေမရိကန္အစိုးရႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စာခၽြန္လႊာေရးထိုး

Written by  //  November 17, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ အေမရိကန္အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိကက႑တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Chatrium Hotel တြင္ ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

အေမရိကန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန – ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ ျမန္မာ့ပုဂၢလိကက႑ ကို္ယ္စားျပဳ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တို႔အၾကား ေရးထိုးခဲ့သည့္ အဆိုပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီမႈ စာခၽြန္လႊာ (Statement of Intent) အရ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ေအာက္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အဓိကထား လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

– ျမန္မာ့ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအား အေမရိကန္လုပ္ငန္းမ်ား သိရွိကာ စီးပြားေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ စီးပြားေရးခရီးစဥ္မ်ား၊ အြန္လိုင္းေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား ပူးေပါင္းစီစဥ္ က်င္းပရန္
– အေမရိကန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၏ ကုန္သြယ္ေရးခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ပါဝင္လာေရာက္ရန္
– အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းမ်ားအား ေတြ႔ဆံု ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား စီစဥ္ျပီး မိတ္ဖက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္
– ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ား၊ ျမန္္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ၊ ကုန္သြယ္မည့္ အေမရိကန္ ကုမၸဏီမ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ေပးအပ္ရန္

စာခၽြန္လႊာကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းႏွင့္
အေမရိကန္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန – ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး ဦးစီးဌာန မွ Deputy Assistant Secretary for Asia Ms. Diane Farrell တို႔က ကုိယ္စားျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါသည္။

ေရးထိုးပြဲအခမ္းအနားကို အေမရိကန္-အာဆီယံ စီးပြားေရးေကာင္စီ၏ ၅ ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္အတြင္း Chatrium Hotel တြင္ က်င္းပသည့္ US-Myanmar Business Forum ႏွင့္ အတူ က်င္ပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဖိုရမ္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ဦးျမင့္ေသာင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

Fortune Global 500 စာရင္းဝင္ ထိပ္တန္းအေမရိကန္ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၈ ခုမွ ကို္ယ္စားလွယ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ကလည္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျမန္မာ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Sedona Hotel တြင္ ေတြ႕ဆံုညစာစားခဲ့ၾကပါသည္။

1

2

3

4

5

6

7

9

10

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm