အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည့္ Invest Myanmar Summit 2019 ဒုတိယေန႔ဆက္လက္က်င္းပ **************************

Written by  //  February 7, 2019  //  UMFCCI News  //  No comments

အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀ ဘီလီယံ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားပါဝင္သည့္ Invest Myanmar Summit 2019 ဒုတိယေန႔ကုိ ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ၌ ယေန႔ ဇန္နဝါရီ ၂၉ ရက္ နံနက္ပုိင္းမွစတင္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။

 

ယေန႔႔ ဆက္လက္က်င္းပလ်က္ရွိသည့္ Summit နံနက္ပုိင္းတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးေသာင္းထြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ Summit သုိ႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရွင္းလင္းအသိေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ Summit သို႕ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ က႑အလိုက္ သိရွိလိုေသာ ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ဝန္ႀကီးမွ ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

 

ထုိ႔အတူ DICA မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူစြာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ အားထုတ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာနည္းစနစ္သစ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm