အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ “Master’s Degree Program in Economics” ပညာသင္ဆုသို႔ လွ်ာက္ထားႏိုင္ပါျပီ

Written by  //  November 22, 2017  //  Scholarships  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ “Master’s Degree Program in Economics” သို႕ ပညာသင္ဆုသို႔
စီးပြားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဘြဲ႕တစ္ခုခုရရွိထားသူ၊

အဆိုျပဳသည့္ ပညာရပ္နယ္ပယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ (၃)ႏွစ္ ႏွင့္ အထက္ရွိသူ၊

အဂၤလိပ္စာ 4 Skills ကြ်မ္းက်င္သူ ျဖစ္ရပါမယ္။

မိမိတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကုမၸဏီ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ၿပီး ပညာေတာ္သင္ၿပီးေျမာက္ပါကလည္း မိမိ၏ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ျပန္လည္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ရန္လိုအပ္ပါတယ္။

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီ၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

ေလၽွာက္လႊာပုံစံနွင့္ အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက Website : http://cde.williams.edu သို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္စာကို ပူးတြဲ၍ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္သုိ႔ (၁.၁၂.၂၀၁၇) ေန႔ရက္ထက္ ေနာက္မက်ပဲ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္။

အသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူ၏ CV၊ ဓါတ္ပံု၊ အသင္းခ်ဳပ္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ေရး ေလွ်ာက္လႊာ(၁)ေစာင္၊ အသင္း၀င္ကဒ္မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္ (သို႔) ၀န္ထမ္း၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ အသင္း၀င္ ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႕၀င္ (သို႔) ၀န္ထမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာမ်ားလိုအပ္ျပီး
HRD ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉ (လိုင္းခြဲ၊ ၁၃၃၊၁၃၄) ႏွင့္ အီးေမးလ္ hrd@umfcci.com.mm သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ရယူႏိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားဖိတ္ေခၚလုိက္ရပါတယ္။

Download (PDF, 461KB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm