အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွ ျပန္လည္ေပးအပ္ေသာ GSP အစီအစဥ္အရ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကုန္စည္လိုင္းမ်ား အေကာက္ခြန္ ကင္းလႊတ္ခြင့္ႏွင့္ ပက္သက္၍ သိရွိေစရန္

Written by  //  November 25, 2016  //  Notifications  //  No comments

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံက တစ္ဖက္သတ္ေပးအပ္ေသာ GSP အခြင့္အေရးကုိ ခံစားခြင့္ရရွိသည့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အနည္းဆုံးႏုိင္ငံ ( Least Developed Benificary Develioping Country- LDBDC) အျဖစ္၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ႏုိ၀င္ဘာလ(၁၃) ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ျပန္လည္ခံစားခြင့္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ GSP အစီအစဥ္အရ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ား ခံစားခြင့္ရွိေသာ (Beneficiary Developing Countries-BDC) အတြက္ အေကာက္ခြန္ကင္း လြတ္ခြင့္ေပးထားေသာ ကုန္စည္လုိင္း (၃၅၀၀) ခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ LDBDC ႏုိင္ငံမ်ားကလည္း အဆုိပါ ကုန္စည္စာရင္းကုိ ခံစားခြင့္ရွိေၾကာင္းနွင့္ LDBDC ႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ထပ္မံ၍ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ျပဳထားေသာ ကုန္စည္လုိင္း (၁၅၀၀) ၊ စုစုေပါင္း ကုန္စည္လုိင္း (၅၀၀၀)ခန္႔ကုိ အေကာက္ခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္ ခံစားရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကုိ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ ရည္ညႊန္းပါစာျဖင့္ ေပးပုိ႔လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အဆုိပါ GSP အစီအစဥ္၏ သတ္မွတ္ထားေသာ ပင္ရင္းႏုိင္ငံစည္းမ်ဥ္းအရ အေမရိကန္ႏုိင္ငံသုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တင္သြင္းခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွပါ၀င္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းတန္ဘုိးႏွင့္ ထုတ္လုပ္မႈ တုိက္ရုိက္ကုန္က်စရိတ္မွာ ကုန္စည္၏ စုစုေပါင္းရာျဖတ္တန္ဘိုးတြင္ ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းထက္မနည္းပါ၀င္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေနာက္ဆုံးထုတ္လုပ္ ေသာကုန္စည္မ်ားမွာ ပါ၀င္ထုတ္လုပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းမ်ားမွ သိသာ ထင္ရွားစြာေျပာင္းလဲသြားရန္ (Substantially Transformed) လုိအပ္ပါေၾကာင္းႏွင့္ GSP အစီအစဥ္အရ သတ္မွတ္ျပဌာန္းထားေသာ ပင္ရင္းႏုိင္ငံစည္းမ်ဥ္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားနွင့္ ကုန္စည္စာရင္းမ်ားကုိ စီးပြား/ကူးသန္း၀န္ၾကီးဌာန Website ျဖစ္ေသာ www.commerce.gov.mm တြင္ ၀င္ေရာက္ ၾကည္႔ရႈႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။
သို႔ျဖစ္ပါ၍ အစီအစဥ္တြင္ အက်ဳံး၀င္ေသာ ကုန္စည္မ်ားကို အေမရိကန္ႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔ပါက GSP Form-A မ်ားကို ကုန္သြယ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ၁၃.၁၁.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္သလို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါရန္ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္
ပူးတြဲ – စီးပြားကူုးသန္းဝန္ႀကီးဌာနမွ ေပးပို႔လာေသာ Presentations မ်ား၊ ကုန္စည္လိုင္းမ်ားႏွင့္ Guide Book မ်ား

Download (PDF, 157KB)

Download (PDF, 738KB)

Download (PDF, 1.82MB)

Download (PDF, 453KB)

Download (PDF, 128KB)

Download (PDF, 458KB)

Download (PDF, 5.99MB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm