အေမရိကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားေတြ႕ဆံု

Written by  //  December 12, 2018  //  Find Your Business Partners, Seminars, UMFCCI News  //  No comments

အေမရိကန္အေျခစိုက္၊ US-ASEAN Business Council မွ ဦးေဆာင္ေသာ အေမရိကန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးအက်ိဳးတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ ကိစၥမ်ား ေဆြးေႏြးရန္အတြက္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ေန႕ ညေနပိုင္းတြင္ အသင္းခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးဝါးလုပ္ငန္း၊ အြန္လိုင္းေစ်းကြက္ ႏွင့္ E-Commerce လုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၊ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း၊ ဥပေဒအႀကံေပးလုပ္ငန္း၊ အခ်ိဳရည္လုပ္ငန္း၊ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ကားလုပ္ငန္း စသည့္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ABBOT, AMAZON, AstraZeneca, Baker McKenzie, BOWER Group ASIA, CHEVRON, COCA-COLA, EXPEDIA, FORD, JHPIEGO, MASTERCARD, VISA တို႕မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဖြဲ႕စည္းပံုမွာ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခန္႕ခြဲမႈ၊ အဆင့္ျမင့္ေသာနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေရွ႕တန္းမွ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္မည္ဆိုပါက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား အခြင့္အလမ္းအသစ္မ်ား တိုးပြားလာႏိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ မည္သည့္လုပ္ငန္းက႑တြင္မဆို ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ၾကရန္ ဖိတ္ေခၚပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေဝၿဖိဳးမွ က်န္းမာေရးက႑တြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး က်န္းမာေရးအထူး ေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေပးရန္ ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း၊ ပညာေရးက႑တြင္ အေမရိကန္၊ အဂၤလန္ႏွင့္ ၾသစေတ်းလ်ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးစနစ္မ်ားႏွင့္ သက္ေမြးပညာေရးစနစ္မ်ားကိုလည္း အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ကမ္းလွမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနသျဖင့္ လာေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္းတို႕ကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားကိုအသံုးခ်၍ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာေစရန္ အတြက္ ဆိုင္ဘာလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ မူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း US-ASEAN Business Council မွ Senior Vice President and Regional Managing Director ျဖစ္သူ Ambassador Michael W.Michalak မွ ဦးေဆာင္၍ အသင္းခ်ဳပ္တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm