ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

Written by  //  September 28, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ပံုမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေသသပ္ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ကူညီဖန္တီး ေပးမည့္ IFC ၏ Corporate Governance Action Planning Workshop ကို ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ၌ စက္တင္ဘာလ ၂၇ ေန႔တြင္ စတင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

FB_IMG_1475048600970

ေကာင္းမြန္ေသာ ေကာ္ပိုရိတ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုတုိးတက္ေကာင္းမြန္လာေစ၍ ဘ႑ာေရး အခြင့္အလမ္းမ်ားကို တိုးတက္ေစျခင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္မႈကို ေရွရွည္တည္တံ့ေစရန္ အားေပးျမွင့္တင္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

FB_IMG_1475048606101
FB_IMG_1475048611737
ႏွစ္ရက္တာ က်င္းပမည့္ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေကာ္ပိုရိတ္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အေျခခံ မူဝါဒမ်ားကို ျပည့္ျပည့္စုံစုံ ရွင္းလင္းတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ျပီး ကုမၸဏီမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ျပန္လည္ အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ ေျဖရွင္းနည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္သည္။

FB_IMG_1475048608588

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ International Finance Corporation (IFC) တုိ႔ပူးေပါင္း၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္ျပီး အခမဲ့အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ကာ အေရွ႕အာရွပစိဖိတ္မွ IFC အၾကီးအကဲ Mr.Chris Rozook နွင့္ အဖြ႔ဲဝင္အသီးသီးမ်ားအျပင္ Guest Speakers မ်ားအျဖစ္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၏ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္နွင့္ Myanmar Centre for Responsible Business (MCRB) မွ Ms.Vicky Bowmanတို႔ မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

ယေန႔ က်င္းပခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦတင့္ေဆြမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ျမန္မာကုမၸဏီမ်ား၊ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ဒါရုိက္တာမ်ား၊ မန္ေနဂ်ာမ်ား ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm