ေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္၀တ္ရတနာ ပို႔ကုန္တိုးျမွင့္ေရးေကာင္စီမွျပပြဲမ်ား ဖိတ္ၾကားျခင္းကိစၥ

Written by  //  June 20, 2016  //  Exhibition News  //  No comments

အထက္အေၾကာင္းအရာပါ စာအရ Designer Jewellery, the Gem and Jewellery Export Promotion Council (GJEPC) မွ ႀကီးမွဴး၍ ေအာက္ပါ ျပပြဲမ်ားကို က်င္းပမည္ ျဖစ္ပါေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားလာပါသည္-

(က) ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္ေန႔ မွ (၈) ရက္ေန႔အထိ မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕ဘံုေဘျပပြဲဌာနတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ (၃၃)ႀကိမ္ေျမာက္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံတကာလက္၀တ္ရတနာျပပြဲ၊ The Lalit ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပမည့္ အိႏၵိယႏိုင္္္ငံႏိုင္ငံတကာလက္၀တ္ရတနာျပပြဲ၏ စက္ပိုင္းဆိုင္ရာျပပြဲ။

(ခ) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃) ရက္ေန႔ မွ (၆)ရက္ေန႔အထိ မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕၊ဘံုေဘျပပြဲဌာန တြင္က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ (၁၀)ႀကိမ္ေျမာက္ အိႏၵိယႏိုင္္္ငံ ႏိုင္ငံတကာလက္၀တ္ရတနာျပပြဲ။

(ဂ) ၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၃)ရက္မွ (၆)ရက္အထိ မြန္ဘိုင္းၿမိဳ႕၊ဘံုေဘျပပြဲဌာနတြင္ က်င္းပ ျပဳလုပ္မည့္ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ အိႏိၵယႏိုင္ငံေက်ာက္မ်က္ႏွင့္လက္၀တ္ရတနာစက္မ်ားျပပြဲ။

အဆိုပါ ျပပြဲမ်ားသို႔တက္ေရာက္လိုပါက ကုမၸဏီ၏ အထုပၸတၱိ အက်ဥ္းအားေပးပို႔ရမည္ျဖစ္ၿပီး ၊ ႀကိဳတင္ ေပးပို႔ထားသည့္ ေရြးခ်ယ္ခံရေသာ ၀ယ္ယူရန္လာသည့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား (၂)ညအိပ္ (၃)ရက္အတြင္း ဟိုတယ္တည္းခိုခြင့္၊ ေလဆိပ္/ဟိုတယ္/ျပပြဲ အႀကိဳ/အပို႔၊ Networking Evening ပြဲ၀င္ခြင့္ ႏွင့္ စကားျပန္ (အနည္းဆံုး(၅)ေယာက္ပါေသာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕)အစရွိသည္မ်ားအား ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး၊ တက္ေရာက္ မည့္စာရင္းအား ပြဲမတိုင္မီ ရက္ေပါင္း (၆၀) ႀကိဳတင္ေပးပို႔ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ ျပပြဲအခမ္းအနားမ်ားသို႔ တက္ေရာက္လိုေသာ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အသင္းသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက E-mail vikrant@gjepcindia.com၊Website: www.iijs.org ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္ ျပပြဲဌာနစိတ္ Phone: ၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ Ext: ၃၀၁ Mobile း ၀၉-၄၅၀၂၀၀၃၅၀၊ Email:ma@umfcci.com.mm သို႔ ဆက္သြယ္ စံုစမ္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

Download (PDF, 1.84MB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm