ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပ႔ံျခင္း တုိက္ဖ်က္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ

Written by  //  August 22, 2014  //  UMFCCI News  //  No comments

ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒႏွင့္ ေငြေၾကးခဝါခ်မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို ေငြေၾကးေထာက္ပ႔ံျခင္း တုိက္ဖ်က္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ power point အား download ရယူႏုိင္ပါသည္။

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm