ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားအား ရလဒ္ေကာင္းမ်ားရသည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္ မွေျပာၾကား

Written by  //  April 23, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

၂၀၁၆၊ ဧၿပီ ၂၃
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔ မြန္းလြဲ၁:၀၀နာရီ၌ ျပန္လည္ က်င္းပခဲ႔ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးဝင္းေအာင္မွက႑အသီးသီးမွ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေဆြးေႏြး တင္ျပခ်က္မ်ားကို ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တင္ျပခ်က္မ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ရံုသာမက ေနာက္ဆက္တြဲ အစည္းအေဝးမ်ား အဆင့္ဆင့္က်င္းပၿပီး သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးသို႕ေပးပို႕၍ စနစ္တက် ျဖင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္အထိ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ ၾကားသြားခဲ႔သည္။
6

ယေန႕ေဆြးေႏြးပြဲေန႕လည္ပိုင္းအခမ္းအနားတြင္ သၾကား၊ ၾကံႏွင့္ၾကံထြက္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္သူ လုပ္ငန္းရွင္အသင္း၊ဆီကုန္သည္ႏွင့္ ဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႕ျဖဴး ေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ေဆးႏွင့္ေဆးပစၥည္း တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ မံုရြာ၊ မႏၱေလး၊ လိႈင္သာယာ၊ ေရႊျပည္သာ သာေကတ ၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္မ်ား၊ ငါးလုပ္ ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ၊္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္ေသတၱာတင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ကြန္ျပဴတာလုပ္ငန္းရွင္အသင္း၊ ေျမၾသဇာအသင္း၊ သစ္ႏွင့္ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္း တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း၊ ဆီစက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းတို႕မွ ၄င္းတို႕လက္ေတြ႕ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပို႕ကုန္သြင္းကုန္ဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ား၊ တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားအား တားဆီးႏိုင္ေရး၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၌ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္ တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ႏိုင္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပႏိုင္ေရး ၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ကုန္က်စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ မူဝါဒမ်ားခိုင္မာစြာ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး၊ SMEလုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြ႐ရွိႏိုင္ေရး၊ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာေဆြးေႏြးအႀကံျပဳခဲ႔ၾကပါသည္။
1

2

3

4

5

က႑အသီးသီး၏ အၾကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးခ်သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ေ ဆြးေႏြးခ်က္မ်ား အရ Export က႑တြင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတည္းကိုသာ မွီခိုေနျခင္းသည္ ေရရွည္တြင္ တိုးတက္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား စုေပါင္း၍ ေစ်းကြက္ရွာေဖြသင့္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ရာတြင္ ကုန္ပစၥည္းအရည္အေသြးျပည့္မွီေစရန္ ထုတ္လုပ္သူႏွင့္ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်သူမ်ားက စနစ္တက် စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ အေျခခံ ဓာတ္ခြဲခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ပို႔ကုန္က႑ သံုးဆ ျမင့္တင္ႏိုင္ေရးကို အေလးထား၍ လယ္ယာက႑၊ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို တစ္ဖက္မွ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သကဲ႔သို႕ တရားမဝင္ကုန္သြယ္မႈကိုလည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြား/ကူးသန္း ဝန္ၾကီး ေဒါက္တာ သန္းျမင့္က နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႕ကို ဧၿပီ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၉နာရီတြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုန္စည္ဒိုင္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ကုန္စည္မႈဆ္ုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ အေဝးေျပး ကုန္တင္ယာဥ္ အသင္း၊ အိမ္ျခံေျမ အက်ိဳးေဆာင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ၊ ဝန္ေဆာင္မႈက႑မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားအား ဆက္လက္ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm