ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေရးကို ဦးစားေပးမည့္ ဂ်ပန္ SME မ်ား လာမည္

Written by  //  February 24, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

၂၃-၂-၂၀၁၇

_1

_2
အေနာက္နုိ္င္ငံမ်ားမွ အခ်ိဳ႕ SME မ်ားကဲ့သို႔ အက်ိဳးအျမတ္သာ မၾကည့္ဘဲ ဂ်ပန္ SME သည္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းေရးအတြက္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု 4th Myanmar-Japan Business Matching တြင္ Japan-Myanmar Association ဒုဥကၠဌ-Mr.Yoishito Sengoku က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

(၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ- ဂ်ပန္စီးပြားေရးဖလွယ္ပြဲကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၃ ရက္ေန႔၌ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

“ျမန္မာစီးပြားေရး၏ ၉၅% မွာ အေသးစားနွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ မူဝါဒမ်ားခ်မွတ္ျပီး အားေပးေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ေရွ႕လာမည္ (၅)နွစ္အတြင္း က႑ေပါင္းစုံတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ Japan – Myanmar Cooperation Program ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု အသင္းခ်ဳပ္ အသင္းခ်ဳပ္ ဒုဥကၠဌ ဦးသိန္းဟန္မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
နွစ္ဖက္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ Business Matching တြင္ လက္လီလက္ကား၊ စက္မႈက႑၊ သံနွင့္သတၱဳက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဆုိင္ရာမ်ား၊ စားေသာက္ကုန္၊ အာမခံလုပ္ငန္းနွင့္ ICT က႑ အစရွိသည္တို႔ကို အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

_3

(၄)ၾကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ- ဂ်ပန္စီးပြားေရးဖလွယ္ပြဲကို စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ၊ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၊ Mr. Hideo Watanabe ဦးေဆာင္သည့္ Japan-Myanmar Association တို႔ၾကီးမွဴးက်င္းပခဲ့သည္။
အဆိုပါပြဲတြင္ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအးေအးဝင္း တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠဌမ်ား၊ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အလုပ္အမႈ ေဆာင္မ်ား၊ Japan-Myanmar Association မွ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား ၊ ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စုံလင္စြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

_4

_5

_6

ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အၾကီးစားေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ တစ္နွစ္ထက္တစ္နွစ္ပိုမို လာေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားျပားလာေၾကာင္းသိရသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm