ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲအတြက္ အသင္းသားမ်ားႏွစ္စဥ္ေၾကးေပးသြင္းရမည့္ရက္ ထပ္မံတိုးျမွင့္သတ္မွတ္ျခင္း

Written by  //  September 2, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election  //  No comments

၂၀၁၆ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ အဆိုျပဳေလွ်ာက္ထားသူမ်ားနွင့္ ဆႏၵမဲေပးမည့္ အသင္းသားမ်ားအခ်ိန္မွီ သက္တမ္းတိုးႏိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ေၾကး ေနာက္ဆံုးထား ေပးသြင္းရမည့္ ရက္ကို ၉-၉-၂၀၁၆ (ေသာၾကာေန႔) အထိ ထပ္မံတိုးျမင့္လိုက္ပါေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္စုံစမ္းသိရွိလိုပါက

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဖုန္းနံပါတ္

၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ လို္င္းခြဲ – ၄၁၀၊ ၄၁၁ သို႔လည္းေကာင္း၊ အသင္းသားေရး

ရာဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၃၄၀ သို႔လည္းေကာင္း၊ စီမံေရးရာဌာန ဖုန္း

နံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၂၅၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊ Public Relations ဌာန၊ ဖုန္းနံ

ပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၆၄၀ သို႔လည္းေကာင္း စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

Extension

ကုုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm