ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ မွတ္ပုံတင္ရက္ ထပ္မံတိုးျမွင့္သတ္မွတ္ျခင္းႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ ေစလႊတ္လုိသူမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ျခင္း

Written by  //  August 30, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

၁။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ႏွင့္ ဗပာိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ဝင္အသစ္မ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ပြဲတြင္

အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ အဆိုျပဳေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ၅-၉-၂၀၁၆ (တနလာၤေန႔႔) ေနာက္ဆုံးထား၍ ေလွ်ာက္ထားႏုိ္င္ျပီး၊
ဆႏၵမဲေပးမည့္ အသင္းသားမ်ားအတြက္ မဲေပးခြင့္ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ၉-၉-၂၀၁၆ (ေသာၾကာေန႔) အထိ

ရက္တုိးျမွင့္္ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကညာအပ္ပါသည္။

၂။ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခြင့္ရသူမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ၉-၉-၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

၃။ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္ေစလႊတ္ရာတြင္

(က) အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္ပါရွိရမည္။
(ခ) အစည္းအေဝးဆုံးျဖတ္ခ်က္မပါရွိပါက Undertaken Letter ကို အသင္းဥကၠ႒ ကုိယ္တုိင္ လက္မွတ္ထိုး၍ ေစလႊတ္ႏုိ္င္သည္။

၄။ အေသးစိတ္စုံစမ္းသိရွိလိုပါက

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ လို္င္းခြဲ – ၄၁၀၊ ၄၁၁ သို႔လည္းေကာင္း၊
အသင္းသားေရးရာဌာန ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၃၄၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊
စီမံေရးရာဌာန ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၂၅၀ သို႔ လည္းေကာင္း၊
Public Relations ဌာန ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၆၄၀ သို႔ လည္းေကာင္း

စုံစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

New Release 2

ကုုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm