ေဟာင္ေကာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္

Written by  //  November 28, 2016  //  Find Your Business Partners, UMFCCI News  //  No comments

ေဟာင္ေကာင္-ျမန္မာ ကုန္သည္မ်ားအသင္း၏ စီစဥ္မႈျဖင့္ ေဟာင္ေကာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ျမန္မာျပည္ စီးပြားေရး ခရီးစဥ္တြင္
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးက႑၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ေဟာင္ေကာင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရးက႑၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈက႑၊ ဘ႑ာေရးက႑မ်ားမွသည္ သိပၸံသုေတသနႏွင့္ နည္းပညာ၊ ဗိသုကာနည္းပညာႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑မ်ားအထိပါဝင္ျပီး
ျမန္မာ့လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုေၾကာင္း၊ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္္ဆက္လိုေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အား ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား သိရွိႏိုင္ပါရန္အတြက္ ခရီးစဥ္ပါ ေဟာင္ေကာင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း ကုမၸဏီမ်ားအား ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

အခ်က္အလက္ စာေစာင္အား ေဒါင္းလုဒ္ရယူရန္

Download (PDF, 4.05MB)

စိတ္ဝင္စားပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္လိုသည့္ ျမန္မာ့လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ တိုက္ရိုက္ ခ်ိတ္ဆက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္အေနျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပသည့္ စီးပြားေရးေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား၊ အစည္းအေဝးမ်ားသို႔ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုသည့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျမန္မာ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ ပံုမွန္ျဖန္႔ေဝေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး http://www.umfcci.com.mm/category/find-your-business-partners/ ၌ တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေဖာ္ျပထားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ရပါသည္။

2

1

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm