ျပည္တြင္းကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ားတည္ေဆာက္မႈ၊ ကြဲျပားျခားနားစြာ ဖန္တီးႏုိင္မႈတုိ႔အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

Written by  //  February 7, 2019  //  Monthly Academic Seminars, UMFCCI News  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ လစဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ပညာရွင္မ်ား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ကို ယေန႔ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ယခုတစ္ၾကိမ္တြင္ အသင္းခ်ဳပ္၌ ျပည္တြင္းကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ေစ်းကြက္ ဦးေဆာင္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္း တြင္ ေၾကာ္ျငာမီဒီယာစီးပြားေရးက႑နွင့္ သုေတသနက႑မ်ားတြင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ပညာရွင္မ်ားမွ ေဟာေျပာ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ 

 ဦးေအာင္ေက်ာ္ဦး (Coca Media)

Brand Building ကို ေတာက္ေလွ်ာက္ တစ္ေလွ်ာက္လုံး လုပ္ေဆာင္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိ Brand ကို သုံးစြဲသည့္ Customersမ်ား ၾကားထဲမွာ စိတ္ခံစားမႈအေကာင္းဖက္သို႔္ဦးတည္သည့္ ဆက္ဆံေရးတစ္ရပ္္ကို မရပ္မနား တည္ေဆာက္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚခင္ျမတ္ေထြး (TODAY Ogilvy)

မိမိတို႔ brand ကို မိမိဦးတည္ထားသည့္ customersမ်ားရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ကိုနားလည္ၿပီး စိတ္ရွည္ႏုိင္ရပါမယ္။ လမ္းေၾကာင္းကို နားလည္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္မေရြး၊ က်ားမမေရြး၊ လူတန္းစားမေရြး စသည့္ မိမိ၏ target customer ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကို သိရွိနားလည္ထားရပါမယ္္။

 ဦးေအာင္သူရ (Ignite Marketing Communication)

မိမိ ကုန္ပစၥည္း၏ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္ (Brand Logo) တစ္ခုက ဆြဲေဆာင္မႈရွိ၍ Customers မ်ားအၾကား စြဲျမဲေနရမယ္၊ သင့္ေလ်ာ္မႈရွိရမယ္။ မိမိ၏ Brand က မတူညီေသာ အေတြ႔အၾကဳံ၊ မတူညီေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ဖန္တီးေပးႏုိင္မွ ကြဲျပားျခားနားမႈတစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဒၚစံပါယ္ေအာင္ (Nielson MMRD)

မိမိBrand နွင့္ ပတ္သက္၍ သုေတသနလုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ Local Brand ႏွင့္ International Brand ၏ ေစ်းကြက္တြင္ ၾကာရွည္ေနရာယူမႈမွာ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရွိပါတယ္။ ဒါေတြကို သိထားဖုိ႔လုိအပ္ပါတယ္၊ ေလ့လာေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ဒါမွသာ မိမိ Brand ကို အေကာင္းဆုံးတည္ေဆာက္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဦးစြမ္းထက္ (MeXtra)

မိမိ၏ ကုန္ပစၥည္းကို Customers ဆီသို႔ ေရာက္ဖုိ႔  ေၾကာျ္ငာအားကို အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ Digital Platform တစ္ခုျဖစ္သည့္ Facebook ကို အသုံးျပဳေၾကာ္ျငာမယ္ဆိုရင္ Facebook ကို ဘယ္လိုလူမ်ိဳးေတြကသုံးေနလဲ၊ မိမိကုန္ပစၥည္းက ဘယ္လိုလူမ်ိဳးထံ ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္မွာလဲ၊ (အသက္ ၃၅ နွစ္ေအာက္က ဘယ္ေလာက္ ရွိေနလဲ ၊ က်ားဘယ္နွစ္ဦး၊ မ ဘယ္နွစ္ဦး Facebook အသုံးျပဳေနလဲ) (အသက္ ၃၅နွစ္အထက္က ဘယ္ ေလာက္ရွိေနလဲ)၊ ဘယ္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ အသုံးမ်ားလဲ (ရန္ကုန္၊မႏၱေလး အျပင္ ျမိဳ႕ႀကီး (၆)ျမိဳ႕တြင္ Facebook အသုံးျပဳမႈမ်ား) စသည့္ မိမိ၏ ကုန္ပစၥည္းေၾကာ္ျငာရာမွာ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Self-Study လုပ္ထားသင့္ပါတယ္။

စသည္ျဖင့္ ေဒၚလင္းလင္းတင္ထြန္း (Mango Advertising) မွ Moderator အျဖစ္ေဆာင္ရြက္၍ ပညာရွင္မ်ားမွ ကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား ေစ်းကြက္ဦးေဆာင္မႈကို တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ အေတြ႔ အၾကဳံမ်ားကို ဥပမာမ်ားျဖင့္ မွ်ေဝခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဒဝမွလည္း ၾကိဳဆိုနႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားရာတြင္ မိမိတုိ႔တုိင္းျပည္တြင္ ေစ်းကြက္ဖန္တီးရုံသာမက ျပည္ပသို႔ ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ ေပးႏုိင္ပါရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား တုိက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

 

 

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm