ျပည္တြင္းရွိ စားသုံးသူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိေစရုံသာမက ပို႔ကုန္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ပါ အက်ိဳးျပဳသည့္ Food Safety

Written by  //  November 9, 2018  //  UMFCCI News  //  No comments

ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စားေသာက္ကုန္ေဘးကင္းလံုျခံဳေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲ (National Seminar on Food Safety) ကို ၂၀၁၈ခုနစ္ နုိ၀င္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ကုန္သည္စက္္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။

အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္မွ “ စားေသာက္ကုန္ ေဘးကင္း လုံျခဳံစိတ္ခ်ရတဲ့ Food Safety ပညာေပးအစီအစဥ္ေတြ၊ ပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ၊ သင္တန္းေတြကို IFC နွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Food Safety နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ Private Public Partnership အျဖစ္ ပထမဆုံး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ Food Safety နဲ႔ စပ္လ်ဥ္းျပီး ႏုိင္ငံတကာကအေတြ႔အၾကဳံေတြ၊ က်င့္သုံးေနတဲ့ စနစ္ေတြကို ျပန္လည္ေဝမွ်ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအစီအစဥ္က မိမိတို႔ျပည္တြင္းမွာရွိတဲ့ စားသုံးသူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိေစရုံသာမက ပို႔ကုန္တိုးျမွင့္ေရးအတြက္ပါ အက်ိဳးျပဳပါတယ္” ဟု ဦးရဲမင္းေအာင္မွ ေျပာၾကားခ့ဲပါတယ္။

Mr Vikram Kumar, IFC Country Manager for Myanmar and Thailand မွ ဆက္လက္ျပီး IFC မွ Food Safety ႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၊ အသင္းခ်ဳပ္တို႔နွင့္ပူးေပါင္း၍ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ အစီအစဥ္ရပ္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ျပီး စားေသာက္ကုန္မ်ားအရည္အေသြးျမွင့္၍ ေစ်းႏႈန္းသက္သာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည့္ အစၤီအစဥ္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Dr. Gail Marzetti, Head of DFID Myanmar မွ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္တြင္ Food Safety ျဖင့္ ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္မႈသည္ အေရးႀကီးသည့္အခန္းက႑တြင္ ပါ၀င္လ်က္ရွိျပီး ယံုၾကည္မႈရရွိရန္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စားေသာက္ကုန္ရရွိျခင္းသည္ အေရးႀကီးလ်က္ရွိပုံကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္္အုပ္စုအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ေသာ IFC တို႔ စက္တင္ဘာလတြင္ MOU ေရးထိုးခဲ့ၾကျပီး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရထြက္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ေရာင္း၀ယ္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမ်ားကို ပညာေပးအစီစဥ္မ်ားျဖင့္ သင္တန္းေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးမႈမ်ားအျပီးတြင္ Train-the-Trainers-Food Safety Foundation Course မွ သင္တန္းျပီးဆုံးသည့္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူမ်ားအား Certificate မ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဆုိပါသင္တန္းသည္ IFC နွင့္ အသင္းခ်ဳပ္တို႔ MOU ေရးထုိးျပီးေနာက္ပိုင္း ပထမဆုံးဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစိန္ေသာင္းဦး မွ Food Safety and Challenges in Myanmar ၊ Mr.Yuriy Zvazhenko မွ IFC’s Global Food Safety Work Around the Globe ေခါင္းစဥ္အသီးသီးျဖင့္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး ၊ အသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးပုဂၢဳိလ္ ဦးတင္ထြဋ္ဦးမွ Moderator အျဖစ္ ဦးေဆာင္ကာ အသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠဌ ဦးရဲမင္းေအာင္ ၊ Mr.Yuriy Zvazhenko,Food safety specialist,IFC ၊ ေဒါက္တာ မင္း၀န္၊ Deputy Director, Food and Drug Administration, Ministry of Health and Sports ၊ ေဒါက္တာ ေ၀ရီလင္း, Assistant Director, Consumer Affairs Department, Ministry of Commerce တို႔မွ လွည့္လည္ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အေမးအေျဖက႑ ႏွင့္ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ျခံဳငံုသံုးသပ္ျခင္း တို႔ျဖင့္ စကား၀ိုင္း ေဆြးေႏြးက်င္းပခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm