ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဌာန ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း

Written by  //  August 29, 2018  //  Job Opportunities, Uncategorized  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန (Public Relations Department) မွာ
တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ တက္ၾကြျပီး လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳနဲ႔ တီထြင္ဆန္းသစ္လုိစိတ္ရွိသူ (၂) ဦးကို ဖိတ္ေခၚလိုပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။

 (၁) ဦးစီးအရာရွိ (၁ ဦး) (က်ား)

👍 Journalism, Public Relations, 
Communications (သို႔)
စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာဘြဲ႕ရရွိသူ

👍 မီဒီယာ၊ PR ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သက္
အနည္းဆံုး(၃)ႏွစ္ ရွိရမည္။ 
(စီးပြားေရးက႑ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားကို 
ဦးစားေပးပါမည္။)

👍 တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ႏွင့္ ဒီဇိုင္းနည္းပညာဆိုင္ရာ
ကၽြမ္းက်င္မႈရွိသူ၊ တက္ၾကြစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

👍 Social Media မ်ားႏွင့္ Online နည္းပညာမ်ားကို 
ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

👍 ဓါတ္ပံု၊ ဗီဒီယိုရိုက္ကူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ နားလည္ 
တတ္ကၽြမ္းရမည္။

👍 စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးဗဟုသုတၾကြယ္ဝ၍ ျမန္မာစာႏွင့္ 
အဂၤလိပ္ စာေရးသားေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။

****

(၂) ၀န္ထမ္းအဆင့္ (၃) (၁ ဦး) (က်ား)

👍 ဘြဲ႕ရရွိျပီးသူ (သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕)

👍 မီဒီယာ၊ PR ႏွင့္ဆိုင္ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ 
လုပ္သက္အနည္းဆံုး(၂)ႏွစ္ရွိရမည္။

👍 Social Media မ်ားႏွင့္ Online နည္းပညာမ်ားကို 
အသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။

👍 အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိ၍ 
Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရပါမည္။

👍 ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စိတ္၀င္စား၍ 
အထက္အရာရွိမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

👍 က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္၍ လိုအပ္လွ်င္ 
ခရီးထြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

အထက္ပါရာထူးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားဟာ

👉 အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံ၊ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ 
တစ္ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု(၂)ပုံ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱဴ၊ 
ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း (သက္တမ္းတစ္လအတြင္း)၊ 
ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ 
သက္တမ္းရွိအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ 
သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ တို႔နဲ႔အတူ

👉 အသင္းခ်ဳပ္ ေျမညီထပ္ရွိ 
Information ဌာနစိတ္ သို႔ (၃ – ၀၉ -၂၀၁၈) ရက္ထက္ ေနာက္မက်ပဲ လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါတယ္။

အသင္းခ်ဳပ္ရဲ႕ သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာကို Information ဌာနစိတ္မွာ လာေရာက္ထုတ္ယူရမွာျဖစ္ပါတယ္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက 
အသင္းခ်ဳပ္ HR ဌာန 
☎️ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၂၉၀ ၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ – ၄၉ (လိုင္းခြဲ-၃၁၈)

သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္။

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm