ျပည္ေထာင္စုၿမန္မာနုိင္ငံကုန္သည္မ်ားနွင့္ စက္မွုလက္မွဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္ေခၚစာမ်ား

Written by  //  March 12, 2019  //  Job Opportunities, UMFCCI News  //  No comments

EOD အတြက္ အၾကံေပးအရာရွိသည္ အသင္းခ်ဳပ္၏ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာ အၾကံေပး၀န္ေဆာင္မွဳ၊ အၿငင္းပြားမွုမ်ားေပၚေပါက္ပါက အခင္းၿဖစ္ရာေနရာအေရာက္ ကူညီေၿဖရွင္းမွဳမ်ားႏွင့္ အလုပ္သမား ဥပေဒနွင့္စံမ်ားေလးစားလိုက္နာမွုုအေၿခအေန စစ္ေဆးၿခင္းမ်ား စသည့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကုိ ပံုေဖာ္ၿပဳစုၿခင္းနွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳ ေပးၿခင္းမ်ားအတြက္ အဓိက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ၿဖစ္သည္။ အထက္ပါရာထူးသည္ အခ်ိန္ၿပည့္ လစာရ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္းၿဖစ္ကာ EOD ဌာနမွဴး ကုိ အစီရင္ခံတင္ၿပ လုပ္ကုိင္ရမည္ၿဖစ္သည္။
အလုပ္သမားေရးရာအၾကံေပးအရာရွိရာထူးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လင့္ခ္ https://drive.google.com/…/1nZUVtLxdLZKJ9iw3ER-bSThCo…/view… တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
—————————————

Advocacy ႏွင့္ အခမ္းအနားစီစဥ္သူ အရာရွိ
*********************
EODဌာန၏ advocacy ႏွင့္ အခမ္းအနားစီစဥ္သူ အရာရွိ သည္ အလုပ္သမားဥပေဒ ၿပဳၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း နွင့္ ဌာန၏ အေထာက္အထားအေၿခၿပဳ advocacy ႏွင့္lobbying လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ကုိ အဓိက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္ၿဖစ္သည္။ အထက္ပါရာထူးသည္ အခ်ိန္ၿပည့္ လစာရ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္း ၿဖစ္ကာ EOD ဌာနမွဴးကုိ အစီရင္ခံတင္ၿပ လုပ္ကုိင္ရမည္ၿဖစ္သည္။
Advocacy ႏွင့္ အခမ္းအနားစီစဥ္သူ အရာရွိရာထူးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို https://drive.google.com/…/1rxBdj9SntMEsU1DkvkrD0idbG…/view…
လင့္ခ္ တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
————————————————————-

ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ၿခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အရာရွိ
*******************
ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ၿခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အရာရွိသည္ UMFCCI အသင္းသားမ်ားအား EOD ဌာန ကုိ ပုိမိုစိတ္၀င္စားမွဳ ရွိလာေစရန္ ေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္ၿခင္းနွင့္ဆက္သြယ္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည္။ အထက္ပါရာထူးသည္ အခ်ိန္ၿပည့္ လစာရ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္း ၿဖစ္ကာ EOD ဌာနမွဴး ကုိ အစီရင္ခံတင္ၿပ လုပ္ကုိင္ရမည္ၿဖစ္သည္။
ေစ်းကြက္ထုိးေဖာက္ၿခင္း ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အရာရွိိရာထူးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လင့္ခ္ https://drive.google.com/…/1eLFLhHJR3HyVRSdWwE9FSMsp8…/view… တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
———————————————

သင္တန္းမွဴး (သင္တန္းအရာရွိ)
***************
သင္တန္းမွဴးသည္ ႕UMFCCI အသင္း၀င္မ်ားအတြက္ အလုပ္သမားေရးရာနင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး နွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ သင္တန္မ်ား ကုိ ေဖာ္ေဆာင္ၿခင္းကို အဓိက တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ရမည္။အထက္ပါရာထူးသည္ အခ်ိန္ၿပည့္ လစာရ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္း ၿဖစ္ကာ EOD ဌာနမွဴး ကုိ အစီရင္ခံတင္ၿပ လုပ္ကုိင္ရမည္ၿဖစ္သည္။
သင္တန္းမွဴး (သင္တန္းအရာရွိ) ရာထူးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လင့္ခ္ https://drive.google.com/…/1hgGlwzQ2PxBJYLWczmPn0rpYM…/view… တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
————————————————————-

လက္ေထာက္သင္တန္းမွဴး
**************

လက္ေထာက္သင္တန္းမွဴးသည္ အလုပ္သမားေရးရာနွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ဆက္ဆံေရး တုိ့နဲ့စပ္လ်ဥ္းေသာ သင္တန္းမ်ား ေပးရာ တြင္ သင္တန္းမွဴး ကုိ ကူညီ ရမည္ အထက္ပါရာထူးသည္ အခ်ိန္ၿပည့္ လစာရ ကြ်မ္းက်င္၀န္ထမ္း ၿဖစ္ကာ သင္တန္းမွဴးနွင့္ EOD ဌာနမွဴး တို့ကုိ အစီရင္ခံတင္ၿပ လုပ္ကုိင္ရမည္ၿဖစ္သည္။
သင္တန္းမွဴး (သင္တန္းအရာရွိ) ရာထူးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို လင့္ခ္ https://drive.google.com/…/1_L_d8kNO15LmMMiBvx0yWfb_d…/view… တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

၂၀၁၉ခုနစ္ မတ္လ ၂၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံးထား ေလွ်ာက္ထားနုိင္ပါသည္။

မတ္လ (၂၂)ရက္ေန႔တြင္ အီးေမးလ္မွတဆင့္ ေရးေျဖ ေျဖဆိုရမည္ျဖစ္သည္။
မတ္လ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ပထမအဆင့္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူမ်ားကို လူေတြ႔စစ္ေဆးရမည္ျဖစ္သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm