ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းရွင္ေရးရာဝန္ေဆာင္မႈဌာနအတြက္ ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ (၁)ဦး အလိုရွိသည္

Written by  //  December 29, 2015  //  Advertisement, Uncategorized  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈႏွင့္အညီ၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားပိုမိုတာဝန္ယူလာရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္အလုပ္သမားေရးရာကိစၥမ်ားဆိုင္ရာ၊ ျပည္တြင္းျပည္ပေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္မ်ားရွိေနပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ငန္းရွင္အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ဝန္ ေဆာင္မႈဌာနတစ္ခု အသစ္ဖြဲ႕စည္း၍၊ ၾကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ေဖၚျပပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္္ စံုေသာ၊ အၾကီးတန္းလခစားဝန္ထမ္းတစ္ဦးလိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။
(က) အလုပ္သမားႏွင့္အလုပ္အကိုင္ဆိုင္ရာနည္းပညာနယ္ပယ္တြင္ အနည္းဆံုးအေတြ႕အၾကံဳ(၁၀)ႏွစ္ရွိျပီး၊
စီမံ ခန္႔ခြဲမႈအေတြ႕အၾကံဳ (၅)ႏွစ္ရွိရမည္။
(ခ) အက်ဥ္းအၾကပ္အေျခအေနမ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွတဆင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ႏွစ္ဦး
ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္ခံႏိုင္ေသာ ညိႈႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အေတြ႕အၾကံဳမွတ္တမ္းမ်ားရွိရမည္။
(ဂ) စည္းရံုးႏိုင္မႈႏွင့္ ေကာင္းစြာဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မႈ အရည္အခ်င္းရွိရမည္။
(ဃ)ျမန္မာ့စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားၾကံဳေတြ႕ေနရေသာ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို ေကာင္း
စြာသိရွိနားလည္ရမည္။
(င) အလုပ္သမားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာကိစၥရပ္မ်ား
တြင္ ျမန္မာဘာသာႏွင့္အဂၤလိပ္ဘာသာႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္ ကၽြမ္းက်င္စြာေျပာဆိုဆက္သြယ္ႏိုင္ရမည္။
(စ) ဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္ေသာအေတြ႕အၾကံဳရွိလွ်င္ ဦးစားေပးမည္။ (မရွိမျဖစ္မလိုအပ္ပါ)
(ဆ) ရာဇဝတ္မႈႏွင့္ အျခားအသင္းအဖြဲ႕ဆိုင္ရာျပစ္မႈ ကင္းရွင္းရမည္။
အထက္ပါရာထူးကိုေလွ်က္ထားလိုသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္မ်ားကို အသင္းခ်ဳပ္ HRM ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉၄၅၀၂၀၀၂၉၀၊ ၀၁-၂၃၁၇၂၀၇~၁၁၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ (လိုင္းခြဲ-၁၃၀) သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း၊ ( ၁၅.၁.၂၀၁၆ )ရက္္မတိုင္မီ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။
အလုပ္ေၾကာ္ျငာအျပည့္အစံုႏွင့္ အထက္ပါရာထူး၏ တာဝန္ဝတၱရားအေသးစိပ္ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဝက္ဆိုဒ္ www.umfcci.org.mm တြင္လည္း ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm