ျမန္မာ့စက္သုံးဆီက႑နွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား တင္ျပခဲ့ၾက

Written by  //  June 23, 2017  //  Monthly Vice-Presidential Meetings  //  No comments

ရန္ကုန္၊ ဇြန္ ၂၃

ျမန္မာႏုိင္ငံ စက္သုံးဆီတင္သြင္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရး အသင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ေငြေပးေခ်မႈတြင္ Withholding Tax 2% ေပးေဆာင္ေနရျခင္း၊ စက္သုံးဆီေစ်းနႈန္းက်ဆင္းရန္ Logistic cost ေလ်ွာ့ခ်နုိ္င္ေရးအတြက္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း (Deep Sea Port) တည္ေဆာက္ျခင္းနွင့္ ရန္ကုန္နွင့္မႏၱေလးဆက္သြယ္မည့္ ကုန္းတြင္းပိုက္လုိင္း ဆက္သြယ္မည့္ Project အား အသင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားမွွ နုိ္င္ငံေတာ္နွင့္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လိုျခင္းကို တင္ျပခဲ့ျပီး ၄င္းကိစၥနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍

ျမန္မာ့ေရနံနွင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ေရး လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္႔စင္မွ “အဆိုပါ Project က ကုန္က်စရိတ္ မ်ားလြန္းျခင္း ေၾကာင့္ လက္ရွိေဆာင္ရြက္နို္င္ျခင္းမရွိေသးပါဘူး၊ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အဓိကအေနျဖင့္ Feasibility Study (FA)၊ Environmental Impact Assessment (EIA)၊ Social Impact Assessment (SIA) Report တို႔ိကုိ ဦးစြာ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု အၾကံျပဳခဲ့သည္။

စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဝန္ၾကီး ေဒါက္တာထြန္းနို္င္မွ “ေရနက္ဆိပ္ကမ္းေဆာက္ရာတြင္ Route Survey အရင္ဆုံး လုပ္သင့္ပါတယ္၊ အဲဒါမွ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ားကို စဥ္းစားလို႔ရပါလိမ့္မယ္၊ Public Consultation ၊ Technical Support Report၊ FA ၊ EIA၊ SIA Report တိို႔ိကို တင္ျပေဆာင္ရြက္သင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖြံ႔ျဖိဳးမႈေနာက္က်ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၾကံဳေတြ႔ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား ကို ခ်င္းျပည္နယ္ ကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေရႊဟိန္းမွ “ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ အေသးစားနွင့္အလတ္စားစက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြမရရွိပါ၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ မုံရြာျမိဳ႕ရွိ SMIDB Bank သို႔ သြားေလ်ွာက္ရပါတယ္၊ အဲ့လိုေလွ်ာက္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား လြန္းပါသျဖင့္ ေျဖေလ်ာ့ ေပးပါ” ဟု တင္ျပခဲ့သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ကုန္သြယ္မႈအေျခအေနနွင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ဆို္င္ရာမ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးႏုိ္င္မည့္ စီးပြားကူူးသန္း ေရာင္းဝယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ႏုိ္င္ရန္ ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား နွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ စီးပြားေရးနွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဖြင့္ေပးပါရန္ ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ တင္ျပလာျခင္းအေပၚ ဦးတုိးေအာင္ျမင့္ ၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ စီး/ကူးဝန္ၾကီးဌာနမွ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဖြင့္လွစ္ထားရွိျပီးျဖစ္ေၾကာင္းနွင့္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦး၊ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ DICA မွလည္း ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ ဘဏ္ခြဲကို ယခုနွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။
ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ Organic စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပအထူးသျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္း အိႏၵိယ၊ တရုတ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ အတြက္ လို္အပ္ေသာ စုိက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာ ထုတ္ပိုးမႈပညာ၊ မတည္ရင္းနွီးေငြနွင့္ ေစ်းကြက္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းမ်ားကို ဆက္လက္တင္ျပခဲ့ရာ
ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းေသာ္မွ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ေကာ္ဖီသည္ ဂ်ပန္နွင့္ အေမရိကန္ တို႔မွ အမ်ားဆုံးစိတ္ဝင္စား၍ ေစ်းကြက္မ်ား ရရွိေတာ့မည္ျဖစ္သည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။


“SME ကိုလည္း Japan JICA နွင့္ ေပါင္းျပီးေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈနည္းတဲ့ ခ်င္းျပည္နယ္ကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဦးေက်ာ္ဝင္းမွ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။
နုိ္င္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၁) မွလည္း သက္ဆိုင္ရာ ဝန္ၾကီးဌာနမ်ားကို ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ပုဂၢလိကက႑ အားနည္းေနမႈကို အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္ လမ္းညႊန္ခဲ့သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm