ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား အေၾကာင္း အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြ

Written by  //  August 24, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို ကမာၻ႔ႏုိင္ငံအမ်ားစုက ထိုးေဖာက္၀င္ေရာက္ရန္ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေနသည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ အနာဂတ္အလားအလာအတြက္မ်ားစြာ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည့္အျပင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာ ရရွိေစမည္ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ တစ္ဖက္တြင္လည္း လူ႔အခြင့္အေရး (Human Rights) လည္း လြန္စြာ အေရးႀကီးလ်က္ရွိပါသည္။

၂၃.၈.၂၀၁၆ ရက္ေန႔တြင္ Summit Parkview Hotel ၌ တစ္ရက္တာ က်င္းပခဲ့သည့္ အဆိုပါ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲသည္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးႏွင္႔ စီးပြားေရး ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္သူမ်ား သတိျပဳ ေလ့လာႏုိင္ေစၿပီး၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ၏ လမ္းညႊန္အေျခခံမူမ်ား( UN Guiding Principles- UNGP ) ၊ လက္ရွိ CSR မူေဘာင္ႏွင္႔ UNGP အၾကား ခ်ိတ္ဆက္မႈ မ်ား ေပၚလြင္ထင္ရွားစြာ မွ်ေဝခဲ့ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လူ႔အခြင့့္အေရးကို လုိက္နာရန္ တာဝန္ရွိသည့္အေလ်ာက္ ယင္းလူအခြင့္အေရး အခ်က္မ်ားသည္ က်န္းမာေရး၊ လုံျခဳံေရးနွင့္ ေဘးပတ္ဝန္းက်င္တို႔နွင့္ ဆက္စပ္ေနျပီး ထို႔အတူ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ၊ စားသုံးသူမ်ားအခြင့္အေရးနွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္းနွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းျခင္း တို႔ကိုလည္း လိုက္နာရန္ အေရးၾကီးလ်က္ရွိပါသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲကို ASEAN CSR Network ၏ CEO ျဖစ္သူ Mr.Thomas Thomas ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေဒါက္ာတာေဒၚသန္းႏြဲ႔ ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ တြဲဖက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခုိင္ခိုင္ႏြယ္တို႔၏ အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ျဖင့္ စတင္ခဲ့ပါသည္။

လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာမ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစုိးရအလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး ႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးေဇာ္ေအးေမာင္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ဝင္ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္တို႔မွ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ National Action Plans on Business & Human Rights ၊ The Malaysian Experience on National Action Plans ၊ Myanmar Foreign Investment Tracking Project ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာတာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားမွ အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ Panel Discussion တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြင့္အလမ္းမ်ားနွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ UN Global Compact Myanmar Network , Chairman ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္မွ ဦးေဆာင္၍ Mr.Xavier Preel , Dr.Su Hla Han, Ms. Vicky Bowman တို႔ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခုိင္ႏြယ္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ညေန ၄း၃၀ နာရီတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။
ယေန႔အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို Asean CSR Network ၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ပူးေပါင္းက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

1

2

3

4

5

6

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm