ျမန္မာျပည္၏ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ားျမွင့္တင္ႏုိ္င္ရန္ လက္လႊတ္မခံသင့္ေသာ အခြင့္အေရးေကာင္းတစ္ခုအျဖစ္  Invest Myanmar Summit သို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ ယခုပင္ Register ဝင္၍ အမည္စာရင္းေပးသြင္းလိုက္ပါ။

Written by  //  November 9, 2018  //  UMFCCI News, UpComing Events  //  No comments

 
 
အေသးစိတ္ေမးျမန္းလိုပါက-
 
ေဒၚခင္သီတာဝင္း
အမႈေဆာင္အရာရွိ၊ UMFCCI
ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၄၅၀၂၀၀၁၇၀
အီးေမးလ္- so@umfcci.com.mm
 
ေဒၚေကသြယ္နွင္း
Invest Myanmar Summit အဖြဲ႔ဝင္
ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၄၄၈၀၀၁၆၀၉
အီးေမးလ္- kaythwehnin@informationmatrix.com
 
 မီဒီယာပုိင္းဆက္သြယ္လိုပါက-
 ေဒၚေအးေအးခုိင္
 ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိ၊ UMFCCI
 ဖုန္းနံပါတ္- ၀၉-၄၅၀၂၀၀၆၄၀
 အီးေမးလ္- pr@umfcci.com.mm
 
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm